Markanvändning

Markpolitik

Till kommunens uppgifter hör också att bedriva markpolitik inom området. Med markpolitik avses kommunens markförvärv och överlåtelse samt utveckling av markanvändning. Det gemensamma målet för markpolitik och planläggning är att styra utvecklingen av samhällets infrastruktur i önskad riktning och se till så att marken finns tillgänglig till ett marknadsmässigt pris vid rätt tidpunkt, på lämpliga platser och för olika användningsändamål.  

Markförvärv

Kommunen förvärvar s.k. råmark före planläggning av dessa områden. Kommunens mål är att underhålla råmarksreserven som områdesvis motsvarar planläggningsbehovet. Råmarken förvärvas i första hand genom frivilliga metoder. Dessutom kan marken förvärvas genom byte och förköpsrätt. I områden som är viktiga för kommunens utveckling kan man utnyttja markinlösen som grundar sig på inlösningstillstånd.

På detaljplaneområden förvärvar kommunen allmänna områden, såsom gator, parker, skyddsgrönområden och parkeringsplatser samt tomter för allmänna byggnader.

Fastighetsförrättningar

Vi styckar tomter och allmänna områden, utför servitutsförrättningar, ägobyten, fastighetsbestämningsförrättningar (gränsdragningar) och upprätthåller fastighetsregister för sådana detaljplaneområden där bindande tomtindelning fordras. 

Tomter

Kommunen säljer tomter för byggnation av villor, höghus och radhus samt företags- och arbetsplatstomter.  

Ytterligare information

Om du önskar ytterligare information om följande frågor, kontakta oss i första hand via e-post (förnamn.efternamn(at)tuusula.fi):

Om du vill sälja mark till kommunen: Timo Mattila

Villa-, höghus- och radhustomter: Sari Tennijärvi

Företagstomter: Timo Mattila

Privatvägsfrågor, besittningstagande av gatuområden: Matti Karppi

Markpolitik och avtal: Päivi Hämäläinen

Markarrendeärenden, användningstillstånd: Tuija Palkki

Fastighetsförrättningar: Antti Reijonen eller Päivi Kyllönen