Inledningsfasen

Initiativet till utarbetande av detaljplanen kan tas av markägaren, kommunen, kommuninvånare eller annan intressent. Kommunen kan antingen planlägga mark som är i dess ägo eller som är privatägd. I sådana fall sammanställs ett avtal med markägaren för att kunna starta planläggningen. Detaljplanen anhängiggörs via en kun-görelse. Utformandet av en generalplan beslutas av kommunfullmäktige.  

I samband med planens anhängiggörande utformas en deltagar- och utvärderingsplan där man beskriver planprojektets utgångspunkter och projektets möjligheter för växelverkan, tidsplan, mål och konsekvensbedömning. Med intressenter avses alla de sektorer som planen betydligt kan påverka. 

Utkast 

För de flesta planer utformas ett utkast innan det egentliga planförslaget. Något planutkast görs emellertid inte om det t.ex. inte finns några alternativ till planlösningen som skulle behöva undersökas i utkastfasen. 

Planutkastet godkänns av kommunens förtroendeorgan innan det visas officiellt, oftast i 30 dagar för att åsikter ska kunna läggas fram. Då kan man även arrangera ett publikevenemang. Markägaren och angränsande grannar informeras via post och övriga intressenter via pressen om detaljplanens framställning. 

Förslag

Med privata markägare förhandlar man fram markanvändningsavtal. Baserat på den respons man fått på planutkastet, utvecklas planen och motsvarigheter utarbetas för åsikterna. Därefter godkänns planförslaget i kom-munens förtroendeorgan innan den visas offentligt under minst 30 dagar för skriftliga anmärkningar.  

Under framläggningen kan man bekanta sig med planerna på kommunens webbplats, kommunhuset samt pla-ner som gäller Jokela eller Kellokoski på lokala bibliotek. Gällande viktiga planer arrangeras även publikevenemang, dessa informerar man om i kungörelserna. 

För invånare och intressenter reserveras ett tillfälle att presentera sina åsikter om planen (anmärkning). An-märkningen lämnas in skriftligt till kommunförvaltningen. De som lämnat in anmärkningar och bifogat sin adress, informeras sedan om kommunens ställningstagande gällande anmärkningen. 

Godkännande av planer

Baserat på den respons som kommer in gällande planförslaget kan fortfarande små revideringar göras i planen. Svar ges på den respons som inkommit. Därefter lämnas planen in för godkännande. 

Planens godkännandebeslut kan under besvärstiden överklagas till förvaltningsdomstolen. Planerna kan även överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, men i en del fall måste tillstånd begäras för överklagandet. Planen träder i kraft via en kungörelse i pressen efter att besvärstiden har upphört - eller om eventuell överklagan av-slås.