Stöd i småbarnsfostran

Småbarnsfostran har som mål att identifiera barnets behov av stöd så tidigt som möjligt och omedelbart svara på det. Barnets behov av stöd bedöms tillsammans med vårdnadshavarna, personalen inom småbarnsfostran, speciallärarna inom småbarnsfostran och vid behov andra specialister.

Behovet av stöd kan vara antingen kort- eller långvarigt och kan vara förknippat med  barnets normala utveckling eller med utmaningar i utveckling och inlärning. Stödåtgärder utgör en del av den dagliga verksamheten inom småbarnsfostran och genomförs i barnets egen daghems-, förskole- eller familjedagvårdsgrupp.

Det stöd som barnet behöver registreras i barnets plan för småbarnsfostran (VASU). I förskoleundervisningen upprättas en lärandeplan för barnet för allmänt eller intensifierat stöd. För barn som behöver särskilt stöd upprättas en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). Planen upprättas i samarbete med vårdnadshavarna och andra samarbetsinstanser och utvärderas regelbundet.

Stödet byggs upp genom olika pedagogiska lösningar utifrån barnets individuella behov. Vid behov kan extra resurser allokeras till barngruppen inom småbarnsfostran. Om stödåtgärderna på den plats barnet har inom småbarnsfostran inte räcker, kan barnet placeras i en integrerad specialgrupp.

Speciallärare inom småbarnsfostran (VEO) arbetar som specialister inom specialpedagogik för sina respektive ansvarsområden.