Specialdagvård

Målet för specialdagvården är att upptäcka barnets behov av stöd så tidigt som möjligt och förebygga eventuella problem. Behovet av stöd kan antingen vara kort- eller långvarigt och anknyta till barnets normala utveckling. För det barn som är i behov av stöd, arrangeras stöd för utveckling, växande och lärande på den egna vårdplatsen. Specialdagvård förutsätter ett tätt samarbete med föräldrarna.  


Stödet anpassas i följande tre nivåer för barnets växande och lärande: allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

 Allmänt stöd i småbarnsfostran är kvalitativ småbarnsfostran som med hjälp av pedagogiska system stödjer alla barn. Pedagogiska system kan vara tydlig struktur för verksamheten, tydliggörande av de dagliga aktiviteterna genom bilder och stöd, anpassning av verksamhetsmiljön, smågruppsverksamhet och differentiering.

Intensifierat stöd behövs om inte det allmänna stödet är tillräckligt. Det intensifierade stödet är ett regelbundet och planenligt stöd och är intensivare och pågår under en längre tidsperiod än det allmänna stödet.   

Särskilt stöd ges i regel då barnet har en funktionsnedsättning, sjukdom, utvecklingsförsening eller emotionella störningar. Särskilt stöd är dagvård som sker i enlighet med barnets individuella mål.  


I samarbete med föräldrar, barngruppens pedagoger och de sektorer som stödjer barnet, utarbetas en Verksamhets- och handlingsplan för barnet. Planen utvärderas regelbundet. I förskoleundervisningen utarbetas en inlärningsplan för intensifierat stöd eller en Individuell plan för barnets lärande i förskola (HOJKS).

Vid behov kan man minska barngruppen eller anställa en assistent. Om inte stödinsatserna på barnets egen vårdplats är tillräckliga, har barnet möjlighet att integreras i en specialgrupp.