Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänster för arbetssökande

Tusby kommuns sysselsättningstjänster hjälper de Tusbybor som upplever att de behöver stöd i sitt arbetssökande eller med att hitta en ny karriärväg. Sysselsättningstjänsterna ger sina kunder övergripande handledning vid arbetssökande. Vi hjälper dig att förbättra dina arbetsökningsfärdigheter, utforska utbildningsalternativen och hitta en lämplig arbetsplats eller arbetsprövningsplats. Samarbetet inleds med att boka ett möte med en sysselsättningshandledare.
Du har möjlighet att få tillgång till kostnadsfria tjänster som stödjer sysselsättningen enligt dina egna mål och behov.

Meddelande på grund av coronavirussituationen:
Vi träffar våra kunder personligen och beaktar säkerhetsavstånd och hygienrutiner. Vid behov kan möten anordnas via telefon, Teams, Skype, Google hangouts/meets eller Whatsapp- videosamtal. Du når oss som vanligt via e-post och telefon. 

Kundrådgivning och vägledning: Timo Westman och Sari Korhonen

Anvisningar för besökare hos sysselsättningstjänsterna:
• Sysselsättningstjänsterna betjänar dig både på plats och på distans
• Besök oss endast då du är frisk
• Kom ihåg handhygienen och hur man hosta och beakta säkerhetsavstånd.
• Vi rekommenderar att du om möjligt använder ansiktsmask. Ansiktsmasker finns tillgängliga på sysselsättningstjänster utan extra kostnad.

Sysselsättningstjänster för arbetsgivare

Hos sysselsättningstjänster kan arbetsgivare få råd om arbetsprövningar, sysselsättningsprojekt samt extrastöd som kan sökas för löner. Vårt tjänsteutbud omfattar

 • Hjälp att utreda om arbetsgivaren kan erhålla lönestöd från TE-byrån eller annat ekonomiskt stöd då hen sysselsätter en arbetslös arbetssökande
 • Koordinering av företagsstöd som kommunen beviljar för lönekostnaderna
 • Stöd till arbetsgivare vid samordning av arbetsgivare och behov av personer som söker arbetsprövning eller subventionerat arbete

Kommuntillägg för sysselsättning

Kommuntillägg för sysselsättning som beviljas av Tusby kommun är avsett för kostnader som uppstår i samband med rekryteringen, arbetslokaler, arbetskläder, introduktion och handledning av en person som anställs. Företag, föreningar och stiftelser kan erhålla kommuntillägg för sysselsättning av Tusby kommun om de anställer en Tusbybo enligt följande kriterier:

1. En person som har varit arbetslös arbetssökande under minst 12 månader

2. En kund hos navigatortjänsterna (15–30 år, i en svår arbetsmarknadsställning)

3. En kund hos Tusby kommuns invandrartjänster (personer som erhåller internationellt skydd eller är kvotflyktingar)

4. En invandrare i en svår arbetsmarknadsställning/som är arbetslös arbetssökande

5. En person som har erhållit passivt arbetsmarknadsstöd under minst 300 dagar.

Förutsättningarna för att erhålla stöd

Förutsättningarna vid anställning av en person enligt kriterierna 1–2 samt 4–5 ovan:

 • Arbets- eller lärlingsförhållandet ska pågå i minst 6 månader (om man erhåller lönestöd från TE-byrån ska arbetsförhållandet pågå i minst 8 månader eller så länge som arbetsvillkoret enligt de arbetsmarknadspolitiska kriterierna blir uppfyllt)
 • Arbetstiden ska vara minst 75–80 % av den fulla arbetstiden i branschen.
  • Man kan emellertid avvika från detta om personens situation förutsätter det
  • Den anställdas hemkommun ska vara Tusby i början av det år då arbetsförhållandet inleds
  • Kommuntillägg för sysselsättning kan beviljas för samma person på högst 5 000 € under en granskningsperiod på fyra år.
  • De ovannämnda kriterierna gäller andra grupper än kunder hos invandrartjänsterna (personer som erhåller internationellt skydd eller är kvotflyktingar)

Förutsättningar vid anställning av en person enligt kriterium 3:

 • Den anställdas hemkommun ska vara Tusby i början av det år då arbetsförhållandet inleds
 • Stödets beviljande är inte bundet till att personen är kund hos TE-byrån
 • Stödet kan beviljas utöver det lönestöd som beviljats av TE-byrån
 • Om man inte ansöker om lönestöd, kan stödet uppgå till högst 500 €/mån., dock högst 50 % av arbetsgivarens lönekostnader
 • Kommuntillägg för sysselsättning kan beviljas för samma person på högst 5 000 € under en granskningsperiod på fyra år.
 • Arbetsavtalet ska i alla delar följa det gällande kollektivavtalet eller arbetsavtalslagstiftningen

Beviljande av stöd och stödbelopp

Stödet uppgår till högst 500 €/mån. och kan beviljas enligt prövning för högst 6–20 månader för ett arbetsförhållande under en granskningsperiod på fyra år. Kommuntillägg för sysselsättning kan användas för alla kostnader som uppkommit på grund av anställningen. Kommuntillägg för sysselsättning kan erhållas samtidigt med lönestödet från TE-byrån, men beviljandet av kommuntillägg förutsätter inte att man ansöker om lönestöd. Om man ansöker om lönestöd och kommuntillägg för sysselsättning, får det sammanlagda beloppet av stöd inte överskrida lönekostnaderna. Vid tidsbegränsade arbetsförhållanden ska man beakta arbetstagarens arbetsvillkor som ett kriterium för beviljandet av kommuntillägg för sysselsättning.

Beviljandet av stödet beror på de anslag som fastställs i den årliga budgeten. Anslagen kan påverka beloppet av det stöd som beviljas.

Om man inte har ansökt om lönestöd för det arbetsförhållande som inleds och man ansöker om stöd på grund av arbetslöshet som varat i minst 12 månader, ska den person som anställs lämna in ett intyg om sin arbetslöshet som bilaga till ansökningsblanketten (intyget erhålls från TE-tjänsterna via den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster eller genom att kontakta TE-byrån i sitt eget område).

Kommuntillägg för sysselsättning kan inte ansökas retroaktivt om arbetsförhållandet redan har inletts. Innan man ansöker om stöd och inleder arbetsförhållandet bör man kontakta sysselsättningstjänsterna, tyollisyyspalvelut@tuusula.fi eller direktören för invandrings- och sysselsättningsärenden. 

Ansökningsinstruktioner för arbetsgivaren

När du hittat en arbetssökande Tusbybo som uppfyller kriterierna för kommuntillägget för sysselsättning, kontakta sysselsättningstjänsterna (e-post: tyollisyyspalvelut@tuusula.fi) och berätta om din situation. 

Fyll i ansökan om kommuntillägg för sysselsättning (på finska).

Bifoga arbetsavtalet till ansökningsblanketten samt TE-byråns eventuella beslut om lönestöd om du sökt det, eller ett intyg om arbetslöshet som den arbetssökande skrivit ut (om anställningsstöd söks på grundval av arbetslöshet).

När arbetsförhållandet har inletts, fyll i den första blanketten för betalning av anställningsstödet (på finska). Stödet betalas ut med 1–3 månaders mellanrum på basis av de uppgifter som angetts på blanketten.