Tredelat plansystem

Plansystemet innehåller tre olika plannivåer; landskapsplan, generalplan samt detaljplan. Planläggningen fortskrider hierarkiskt så att den övre plannivån styr den mer detaljerade planeringen. I markanvändnings- och bygglagen bestäms planernas innehållskrav samt förfarandet för växelverkan.  I landskapsplanen fastställs de övergripande linjerna för markanvändning. I landskapsplanen anpassas använd-ningsmålen för de nationella och regionala områdena. Nylands landskapsplan har kompletterats med s.k. etappplaner, där fokus ligger på olika teman. När den gällande plansituationen tolkas, bör samtliga gällande landskapsplaner beaktas samtidigt. Landskapsplanen styr generalplanläggningen. Landskapsplanen utarbetas av Nylands förbund och godkänns av landskapsfullmäktige. 

Generalplanen är en övergripande plan för markanvändning, med vilken man styr samhällsstruktur, markan-vändning samt trafik i ett längre perspektiv. Generalplanen kan gälla hela kommunen eller en enskild kommun-del. Då kallas planen delgeneralplan. Generalplanen styr detaljplanläggningen och är en plan med rättsverk-ningar som antingen kan vara bindande eller riktgivande. Generalplanen utarbetas i Tusby planläggning och godkänns av Tusby fullmäktige.  

Detaljplanen styr detaljerad markanvändning och byggnation. Detaljplanen bestämmer byggrätt, områdesan-vändning, våningstal samt övriga byggvillkor på detaljnivå. Detaljplanen kan gälla en enskild tomt eller ett helt bostadsområde. Detaljplanerna utarbetas i planläggningen av Tusby. Detaljplaner av ringa betydelse godkänns av Tusby kommunutvecklingsnämnd, den största delen av planerna godkänns dock av fullmäktige.  

Generalplanen är en plan som utarbetas till grund för den diskussion som ska föras gällande markanvändning. Med generalplanen kan man identifiera åsikter och kartlägga planens yttre villkor. Generalplanen har inga rätts-verkningar. Generalplanen utarbetas och godkänns av kommunen. 

Byggandet styrs även av byggnadsordningen Byggnadsordningen kompletterar och preciserar detaljplanebestämmelserna samt bestämmelser för byggande utanför detaljplaneområden. Tusby byggnadsordning trädde i kraft den 20 mars 2018. Byggnadsordningen utarbetas och godkänns av kommunen.