Tillsyn under byggnadstiden

I uppgifterna för kommunens byggnadstillsynsmyndighet ingår att för det allmänna intresset övervaka dem som bygger samt att för sin del försäkra sig om att man vid byggandet följer markanvändnings- och bygglagens bestämmelser och förordningar.

Myndighetstillsynen över ett byggnadsarbete rör sådant byggande eller åtgärder som fordrar tillstånd. Myndighetstillsynen över ett byggnadsarbete börjar när det tillståndspliktiga bygg-nadsarbetet påbörjas och upphör i och med slutbesiktningen.

I bygglovsbeslutet anges om projektet föranleder ett inledande möte. I bygglovsbeslutet fast-ställs de myndighetsinspektioner som ska utföras i objektet. Dessutom kan man bestämma att även andra inspektioner ska utföras. Inspektionerna utförs ofta av de arbetsledare eller pla-nerare som fastställts i beslutet.


Skeden i byggnadstidens tillsyn:

1. Tillståndet har beviljats
- Tillståndsbeslutet har lämnats in till den sökande.

2. Ansvarig arbetsledare utses
- Den som påbörjar byggprojektet dvs. byggherren bjuder in ansvarig arbetsledare via parterfliken på Lupapiste. Denna person godkänner sig själv som ansvarig arbets-ledare gällande projektets byggnadstillsyn.

3. Genomgång av tillståndsvillkor
- Tillståndsbeslut och dess tillståndsvillkor ska gås igenom med ansvarig arbetsledare.

4. Utmärkning av byggnaderna i terrängen 
- På kommunens mätningskontor beställer ansvarig arbetsledare utmärkning av byggnaderna i terrängen.

5. Inledande möte
- Det inledande mötet beställs från områdets tillsynskontrollant. I det inledande mötet ska ansvarig arbetsledare, huvudplanerare och byggprojektets initiativtagare eller byggare delta. 

6. Påbörjande av byggarbetet
- I detta skede ska bygglovet vara giltigt.

7. Inlämning av de specialplaner som ska granskas
- De i tillståndsbeslutet fastställda planerna ska bifogas i projektet i Lupapiste innan arbetena ifråga påbörjas. 

8. Inspektioner och kontroller genomförs
- När byggarbetet fortskrider beställs de inspektioner som fastställts i beslutet.

9. Godkännande av att byggnaden kan användas
- Innan byggnaden kan tas i bruk, ska en ibruktagningssyn beställas från myndig-heten.

10. Slutbesiktning

- Slutbesiktningen beställs när alla de byggarbeten som fastställts i tillståndet har utförts.

Under hela projektets gång för ansvarig arbetsledare ett inspektionsprotokoll. Detta ifyllda inspektionsprotokoll lämnas in till byggnadstillsynen i samband med slutbesiktningen.