Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, perheiden sosiaalipalvelut

Tällä lomakkeella voit tehdä yhteydenoton sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoituksen tai ennakollisen lastensuojeluilmoituksen.

Lomake voidaan postittaa osoitteisiin:
Etelä-Tuusulan aluetoimisto; Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula, (fax. 09 8718 3306) tai
Kellokosken sosiaali- ja terveysasema; Kuntotaival 2, 04500 Kellokoski, (fax 09 8718 4213)

Yhteydenotto palvelutarpeen arvioimiseksi ja lastensuojeluilmoitus

Sosiaalihuoltolaissa säädetään eri ammattikuntien velvollisuudesta ohjata ja neuvoa asiakasta hakemaan sosiaalipalveluja tai tehdä yhteydenotto sosiaalitoimeen tuen tarpeen arvioimiseksi. Velvollisuus syntyy, kun saadaan tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Yhteydenotto tehdään lähtökohtaisesti asiakkaan kanssa yhdessä, mutta se on mahdollista tehdä myös asiakkaan tahdon vastaisesti tai hänen tietämättään. Lasten kohdalla vaihtoehtoina ovat yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (SHL 35 §) tai lastensuojeluilmoitus (LSL 25 §). Jos lasta koskeva yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään viipymättä, ei erillistä lastensuojeluilmoitusta tarvitse tehdä (SHL 35 § 4 mom.).

Yhteydenoton palvelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Yhteydenoton tai ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa lapsen tai nuoren tilanteesta huolestunut henkilö. Myös lapsi tai nuori itse voi pyytää palvelutarpeen arviointia tai tehdä itsestään lastensuojeluilmoi-tuksen. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus, kun taas viranomaisilla on lastensuojelulain 25§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsesta.

On syytä huolestua lapsen hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun

  • lasta pahoinpidellään
  • lapsiperheessä on lähisuhdeväkivaltaa
  • vanhemmat ovat lapsen seurassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
  • lapsi on päihtynyt tai huumausaineen vaikutuksen alaisena
  • lapsi ei käy koulua
  • lapsi on usein ulkona epätavallisina aikoina
  • lapsen vaatetus on epäasianmukainen tai lapsen perushoidossa ja huolenpidossa on vakavia puutteita
  • lapsen käyttäytyminen on tavanomaisuudesta poikkeavaa.

Yhteydenotto palvelutarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoitus tai ennakollinen lastensuojeluilmoitys tehdään kirjallisesti (lomake) ja lähetetään lastensuojelun päivystykseen. Kiireellisissä tilanteissa voidaan yhteydenotto / ilmoitus tehdä puhelimitse lastensuojelun päivystäjälle. Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot ja ilmoitukset tehdään sosiaalipäivystykseen.

Yhteydenotto palvelutarpeen arvioimiseksi ja lastensuojeluilmoitus tehdäänILMOITUSVELVOLLISUUS (25 § LSL)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, Rikosseuraamuslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen, hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön, Tullin, rajavartiolaitoksen taikka ulosottoviranomaisen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Myös muu kuin ilmoitusvelvollinen henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Ilmoituksen voi tehdä esim. tilanteissa, jossa ilmoittajana on esimerkiksi lapsen tai perheen naapurustos-sa asuvat henkilöt, lapsen isovanhemmat, mahdollisesti lapsi itse, hänen sisaruksensa tai joku muu sukulainen tai läheinen henkilö.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu:

1) rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko; tai

2) sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.

 

YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI (35§ SHL, 25a§ LSL )

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosi-aalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslai-toksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosi-aalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain 25 ja 25 c §:ssä. Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut viipymättä yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen siten kuin 1-3 momentissa säädetään ja ilmoittanut yhteydenoton syyt, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä lastensuo-jeluilmoitusta.

Edellä 25 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisena yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että: 1) yhteydenotto tehdään viipymättä; ja 2) yhteydenoton yhteydessä 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa yhteydenottoon johta-neet syyt.

 

ENNAKOLLINEN LASTENSUOJELUILMOITUS (25 c § LSL)

Ennen lapsen syntymää 25 §:n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Kiireellisissä tapauksissa päivystävän sosiaaliviranomaisen on arvioitava viipymättä ennakollisen lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien henkilöiden sosiaalipalvelujen tarve. Yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa voidaan arvioida myös välittömästi lapsen syntymän jälkeen tarvittavat sosiaalipalvelut. Lastensuojeluasia tulee vireille ja lastensuojeluasiakkuus alkaa lapsen syntymän jälkeen.