Hyrylän palvelukeskus, asemakaavan muutos

Palvelukeskus ilmakuva 

Tiivistelmä 

Asemakaavan muutos koskee Hyrylän keskusta-aluetta. Hyrylän keskustaan tavoitellaan liike- ja palvelukeskusta. Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää torin, vanhan ostoskeskuksen ja linja-autoaseman aluetta sekä kirjaston ja olevien liikerakennusten kortteleita.

Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Suunnittelualueen pohjoisosan korttelin 8007 omistaa yksityiset maanomistajat. Kaavamuutos on tullut vireille kunnan aloitteesta.

Kaavaluonnoksessa esitetty ratkaisu mahdollistaa palvelukeskuksen korttelin toteuttamisen keskelle Hyrylän keskustaa. Kaavaluonnosvaiheessa on tutkittu kahta vaihtoehtoa: ve 1 ”A4” ja ve 2 ”Kaikilla mausteilla”. Kummassakin vaihtoehdossa varsinaisen palvelukeskuskortteleiden ympäröivillä alueilla on suurimpina eroina kirjaston pohjoispuoleisen alueen käyttö joko pintapysäköintialueena tai linja-autoaseman alueena sekä siinä, yhdistetäänkö palvelukeskuskortteli sen pohjoispuolella olevaan kortteliin maantasossa vai ei.

Kaava-alueen kehittämisellä ja Hyrylän palvelukeskuksella on myönteisiä vaikutuksia. Kaavaluonnosvaiheessa laaditut vaihtoehdot lisäävät keskusta-alueen kaupallisten palveluiden ja toimisto- ja kokoontumistilojen määrää merkittävästi, mutta eivät lisää keskustan asukasmäärää. 

Kaava-alue sijaitsee jo melko vilkkaasti liikennöidyllä alueella ja on osin jo suurimittakaavaisesti rakennettua ympäristöä. Kaupunkikuvalliset ominaisuudet muuttuvat olennaisesti kerroskorkeuden osalta, kun kaavamuutoksella mahdollistetaan viisikerroksinen rakentaminen osaan palvelukeskuksen korttelia.

Osallistuminen

Kaavaprosessiin osallistumisesta ja lähtökohdista on kerrottu erillisessä asiakirjassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Aluetta koskeva asemakaavan muutosluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 6.1.–7.2.2021 välisenä aikana. 13.1. järjestettiin kaikille avoin keskustelutilaisuus teamsilla.

Osallisille järjestetään yleisötilaisuus Hyrylän keskustan asemakaavaehdotuksesta ja palvelukeskushankkeesta loppuvuoden aikana, kun asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville kommentoitavaksi. Nähtävilläoloajan jälkeen Tuusulan kunnanvaltuusto päättää asemakaavamuutoksen ratkaisuista ja millaisena kunnantalon toiminnot ja HOK-Elannon hypermarketin sisältävä palvelukeskus ympäristöineen Hyrylän keskustaan toteutuu.  Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2022 ja kohteen valmistua vuonna 2024.

Kaavaluonnos (kkl 18.11.2020)

Kuntakehityslautakunta päätti asettaa julkisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti alla olevan kaavaluonnosaineiston.

Valmisteluvaiheen kaavaselostus

Valmisteluvaiheen kaavakartta

Valmisteluvaiheen havainnekuva

Liite 3d Vaikutusten arviointi

Liite 4a Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Liite 4b Liittymäjärjestelyt ja kustannusarviot

Liite 4c Terminaalivaihtoehtojen tarkastelu

Liite 4d Vesihuollon kehittäminen yleissuunnitelma

Liite 5, Oas:sta saadut lausunnot, mielipiteet ja laaditut vastineet

 

Muut dokumentit

Alkuperäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäytölliset vaihtoehtotarkastelut

Kaavaluonnoksen aineistoon voi tutustua verkkosivujen lisäksi nähtävilläolon aikana TuusInfossa., joka palvelee Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa (Autoasemankatu 2, Hyrylä, Tuusula).

 

Hankkeen viitesuunnitelma

Tuusulan kunta ja HOK-Elanto kilpailuttivat kevään 2021 aikana hankkeen toteuttamisesta kiinnostuneita ryhmittymiä yhteistyössä Vison Oy:n kanssa. Kesäkuussa kunnanhallitus ja HOK-Elanto valitsivat tarjouskilpailun voittajaksi NREP Oy:n, Lehto Tilat Oy:n ja Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd:n muodostaman ryhmittymän.

Palvelukeskus 3d visualisointi

Kuvassa näkymä kirjaston tai taidekasarmin väliseltä kevyen liikenteen väylältä.
(c) Parviainen arkkitehdit Oy

Voittaneessa ehdotuksessa kunnantalo muodostaa kunnallisten palveluiden kokonaisuuden yhdessä nykyisen kirjaston kanssa. Tämän ohella kaupallisten palveluiden määrä tässä korttelissa on merkittävä ja varmuudella tuottaa selkeän painopisteen keskustaan.  Tässä vaiheessa kortteliin on suunniteltu kaupan tiloja n. 8900 kem2 ja 4900 kem2 kunnan käyttöön tulevia tiloja. Pysäköintipaikkoja on suunniteltu 621 kpl, joista 541 kpl on suunniteltu kaksikerroksiseen pysäköintikellariin. 

Kunnan käyttöön tulevien tilojen, liiketilojen, korttelin ja sen lähiympäristön ratkaisuja kehitetään loppuvuoden aikana, jolloin myös alueen asemakaavan muutos etenee.

Kilpailutuksen voittaneen luonnoksen aineisto

Kilpailun voittaneeseen luonnokseen palvelukeskuksen korttelista voi tutustua myös tulevaisuuden Hyrylän keskustan 3D-mallinnoksessa: Tulevaisuuden Tuusula – Bentley® OpenCities™ Planner

 

Kaavan oheismateriaalia

Suunnitelmat 

 • Uudenmaan maakuntakaava
 • Yleiskaava 2010, oikeusvaikutukseton
 • Hyrylän laajentumissuunnat -osayleiskaava, osin oikeusvaikutteinen
 • Tuusulan yleiskaava 2040 -ehdotus
 • Hyrylän keskustan yleissuunnitelmaluonnos. Ramboll. 9.6.2017
 • Hyrylän liikekeskus, maankäytölliset vaihtoehtotarkastelut. Sitowise. 2019.

Liikenne

Rakennettavuus, pinta- ja pohjavedet 

 • Tuusulanharjun geologinen rakenneselvitys. GTK 2005.
 • Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma. 1993.
 • Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys (Insinööritoimisto Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, 2019)
 • Selvitys Hyrylän pohjavesialueelta poistettavien hulevesien määrästä. Pöyry. 2018
 • Tuusulan hulevesien hallintasuunnitelma ja tämän liitteet 1A-1G sekä valuma-alue ja pienvesiselvitys. 2018. Pöyry.  

Muut

Sopimukset

Helsingin osuuskauppa Elanto ja kunta ovat solmineet aiesopimuksen alueen kehittämiseen liittyen.

Myöhemmin asemakaavan edetessä on tavoitteena solmia myös yksityisten maanomistajien kanssa MRL 91 b §:n mukaisesti maankäyttösopimukset sekä toteuttamiseen liittyen sopimuksia.

Kunnnan käyttöön tulevien tilojen suunnittelu

Palvelukeskukseen tavoitellaan liiketilojen ohella tiloja kuntalaisten käyttöön ja kunnan tuottamia palveluita varten. Tilojen esisuunnitteluvaihe oli vuoden 2021 alussa. Esisuunnitelman laatimiseksi on osallistettu kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä. Kuntalaisilta kerättiin näkemyksiä ja ideoita kunnalle toteuttavien tilojen käytöstä. Vastauksia tammikuun aikana saatiin yli 500. 

Vuoden 2021 lopussa tilasuunnittelua jatketaan osallisten kanssa käytävällä keskustelulla.

Yhteystiedot

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö p. 040 314 2012. asko.honkanen@tuusula.fi