Hyrylän palvelukeskus, asemakaavan muutos

3615 Hyrylän palvelukeskus EXT_01_sisäänkäynti

Näkymä Autoasemankadulta. (c) Parviainen arkkitehdit oy. Lataa tästä kuva isommalla resoluutiolla..

 

Asemakaavan muutos koskee Hyrylän keskusta-aluetta. Hyrylän keskustaan tavoitellaan liike- ja palvelukeskusta. Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää torin, vanhan ostoskeskuksen ja linja-autoaseman aluetta sekä kirjaston ja olevien liikerakennusten kortteleita.

Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Kaavamuutos on tullut vireille kunnan aloitteesta.

Kaava tullut voimaan 19.6.2024

 

Osallistuminen

Kaavaprosessiin osallistumisesta ja lähtökohdista on kerrottu erillisessä asiakirjassa, kts. kaavamuutosehdotuksen liite 2.

Luonnosvaiheessa

 • Aluetta koskeva asemakaavan muutosluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 6.1.–7.2.2021 välisenä aikana. 13.1. järjestettiin kaikille avoin keskustelutilaisuus teamsilla.
 • Osallisille järjestetään yleisötilaisuus Hyrylän keskustan asemakaavaehdotuksesta ja palvelukeskushankkeesta loppuvuoden aikana, kun asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville kommentoitavaksi. Nähtävilläoloajan jälkeen Tuusulan kunnanvaltuusto päättää asemakaavamuutoksen ratkaisuista ja millaisena kunnantalon toiminnot ja HOK-Elannon hypermarketin sisältävä palvelukeskus ympäristöineen Hyrylän keskustaan toteutuu.  Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2022 ja kohteen valmistua vuonna 2024.

Ehdotusvaiheessa

 • Hyrylän palvelukeskuksen asemakaavan muutosehdotus ja tämän päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 5.1.–27.2.2022 välisenä aikana TuusInfo asiakaspalvelun tiloissa, sen aukioloaikoina, os. Autoasemankatu 2 ja tällä verkkosivulla.
 • Muistutukset tuli toimittaa kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitettuna, os. PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@tuusula.fi 27.2.2022 klo 16.00 mennessä.
 • Hyrylän palvelukeskuksen asemakaavan muutosehdotuksen ja Hyrylän keskustan yleissuunnitelman yleisötilaisuus järjestettiin 18.1.2022 klo 17.30–19.30 teamsilla. Tilaisuudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmiin ja keskustella niistä. Tilaisuudessa suunnitelmista kertoivat asemakaava-arkkitehti Petteri Erling ja kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen.

Kaavamuutosehdotus

Kunnanhallitus päätti asettaa julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti alla olevan kaavamuutosehdotuksen aineiston. 

Kaavaselostus, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 6090 kt)

Liite 1 Asemakaavan seurantalomake_3615, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 105 kt)

Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 1442 kt)

Liite 3a Asemakaavakartta, asemakaavamääräykset ja -merkinnät, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 1416 kt)

Liite 3c Havainnekuva ja viiteaineisto, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 4654 kt)

Liite 3d Hyrylän_asemakaavamuutos_vaikutusarviointi_ehdotus, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 482 kt)

Liite 4a Hyrylän Palvelukeskus_Toimivuustarkastelu_20201027, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 3957 kt)

Liite 4b Hyrylän palvelukeskuksen liittymäjärjestelyt ja alustavat kustannusarviot_20201028, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 1859 kt)

Liite 4c Autoasemankadun alue_toimivuustarkastelut_LUONNOS, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 2413 kt)

Liite 4d Terminaalivaihtoehtojen tarkastelu_20201027, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 1295 kt)

Liite 4e Vesihuollon kehittämisen yleissuunnitelma, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 2777 kt)

Liite 4f_23702426_Tuusula_Hyrylan_palvelukeskuksen_AK_meluselvitys, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 6661 kt)

Liite 4G Pohjaveden korkotiedot, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 733 kt)

Liite 4H Alustava peurstamistapaseloste, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 1155 kt)

Liite 5a. OASsta saadut mielipiteet, lausunnot ja näihin laaditut vastineet, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 717 kt)

Liite 5b. luonnoksesta saadut mielipiteet, lausunnot ja näihin laaditut vastineet, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 633 kt)

Liite 6a Hyrylän palvelukeskus aiesopimus HOK 2020, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 761 kt)

Liite 6b Hankesopimus, khall 21.12.2021.pdf (pdf, 18812 kt)

 

Muut dokumentit

Alkuperäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäytölliset vaihtoehtotarkastelut

 

Palvelukeskuksen suunnitelmaa voi tarkastella verkkoselaimessa avautuvassa 3d-mallissa

 

Hankkeen viitesuunnitelma

Tuusulan kunta ja HOK-Elanto kilpailuttivat kevään 2021 aikana hankkeen toteuttamisesta kiinnostuneita ryhmittymiä yhteistyössä Vison Oy:n kanssa. Kesäkuussa kunnanhallitus ja HOK-Elanto valitsivat tarjouskilpailun voittajaksi NREP Oy:n, Lehto Tilat Oy:n ja Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd:n muodostaman ryhmittymän.

Palvelukeskus 3d visualisointi

Kuvassa näkymä kirjaston tai taidekasarmin väliseltä kevyen liikenteen väylältä kilpailuvaiheen suunnitelmaversiosta.
(c) Parviainen arkkitehdit Oy

Kilpailutuksessa voittaneessa ehdotuksessa kunnantalo muodostaa kunnallisten palveluiden kokonaisuuden yhdessä nykyisen kirjaston kanssa. Tämän ohella kaupallisten palveluiden määrä tässä korttelissa on merkittävä ja varmuudella tuottaa selkeän painopisteen keskustaan.  Tässä vaiheessa kortteliin on suunniteltu kaupan tiloja n. 8900 kem2 ja 4900 kem2 kunnan käyttöön tulevia tiloja. Pysäköintipaikkoja on suunniteltu 621 kpl, joista 541 kpl on suunniteltu kaksikerroksiseen pysäköintikellariin. 

Kunnan käyttöön tulevien tilojen, liiketilojen, korttelin ja sen lähiympäristön ratkaisuja kehitetään loppuvuoden aikana, jolloin myös alueen asemakaavan muutos etenee. 

Kaavan oheismateriaalia

Suunnitelmat 

 • Uudenmaan maakuntakaava
 • Yleiskaava 2010, oikeusvaikutukseton
 • Hyrylän laajentumissuunnat -osayleiskaava, osin oikeusvaikutteinen
 • Tuusulan yleiskaava 2040 -ehdotus
 • Hyrylän keskustan yleissuunnitelmaluonnos. Ramboll. 9.6.2017
 • Hyrylän liikekeskus, maankäytölliset vaihtoehtotarkastelut. Sitowise. 2019.
 • Kunnallistekniikan yleissuunnitelma. LUONNOS. A-insinöörit Oy. 2022.

Liikenne

Rakennettavuus, pinta- ja pohjavedet 

 • Tuusulanharjun geologinen rakenneselvitys. GTK 2005.
 • Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma. 1993.
 • Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys (Insinööritoimisto Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, 2019)
 • Selvitys Hyrylän pohjavesialueelta poistettavien hulevesien määrästä. Pöyry. 2018
 • Tuusulan hulevesien hallintasuunnitelma ja tämän liitteet 1A-1G sekä valuma-alue ja pienvesiselvitys. 2018. Pöyry.  

Muut

Sopimukset

Helsingin osuuskauppa Elanto ja kunta ovat solmineet aiesopimuksen alueen kehittämiseen liittyen. Lisäksi on solmittu palvelukeskushankkeen valmisteluvaiheen sitoumuksista hankesopimuksessa kunnan, HOK-Elannon ja toteuttavan konsortion kanssa.

Kunnnan käyttöön tulevien tilojen suunnittelu

Palvelukeskukseen tavoitellaan liiketilojen ohella tiloja kuntalaisten käyttöön ja kunnan tuottamia palveluita varten. Tilojen esisuunnitteluvaihe oli vuoden 2021 alussa. Esisuunnitelman laatimiseksi on osallistettu kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä. Kuntalaisilta kerättiin näkemyksiä ja ideoita kunnalle toteuttavien tilojen käytöstä. Vastauksia saatiin yli 500. Kyselyn ja kaavaprosessin aikana, tiloihin liittyviä esitettyjä ideoita on pyritty hyödyntämään. Kiitos panoksestanne! Henkilöstön toiveita on selvitetty kyselyillä ja keskustelutilaisuuksissa.

Tilasuunnittelussa ja osallistamisessa asiantuntijana ovat toimineet Workspace Oy ja Parviainen arkkitehdit Oy.

Yhteystiedot

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö p. 040 314 2012. asko.honkanen@tuusula.fi