Oppivelvollisuuden laajeneminen astunut voimaan – jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon

13.01.2021

Oppivelvollisuus on laajentunut 1.1.2021 voimaan astuneen uuden oppivelvollisuuslain myötä. Oppivelvollisuus päättyy jatkossa nuoren täyttäessä 18 vuotta tai suoritettuaan toisen asteen tutkinnon. Laajennus astuu voimaan ikäluokka kerrallaan, alkaen keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla olevista oppilaista. 

Oppivelvollisuuden laajeneminen astunut voimaan

Oppivelvollisuuden laajeneminen on astunut voimaan 1.1.2021. Laajentamisen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja, kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.

Laajennus voimaan ikäluokka kerrallaan

Oppivelvollisuuden laajeneminen tulee voimaan ikäluokka kerrallaan 1.1.2021 lähtien. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa ensimmäisenä käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Oppivelvollisuus päättyy nuoren täyttäessä 18 vuotta tai tutkinnon suoritettuaan

Perusopetuksen järjestäjällä on ohjaus- ja valvontavastuu siitä, että jokainen 9. vuosiluokan oppilas hakeutuu opiskelemaan toisen asteen oppilaitokseen. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).  

Uusi oppivelvollisuuslaki määrittää myös, että perusopetuksen päättävillä oppilailla on oikeus saada tarpeidensa mukaista tehostettua opinto-ohjausta. Tästä ohjauksesta huolehtivat koulujen opinto-ohjaajat, jotka ovatkin tätä ohjaustyötä tehneet koko yläkoulun ajan.  

Toisen asteen opintojen maksuttomuus

1.8.2021 alkaen ovat voimassa oppivelvollisuuslaki sekä oppivelvollisuuteen ja maksuttomaan koulutukseen liittyvät liitelait. Niissä määritellään oppivelvollisuuden jatkuminen 18 ikävuoteen asti sekä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus.

Koulutuksen maksuttomuus on voimassa opiskelijan 20-vuotiskalenterivuoden loppuun, ja maksuttomuus koskee oppimateriaaleja, työvälineitä, -asuja ja -aineita. Maksuttomuus on rajattu pois erityistä harrastuneisuutta vaativissa opintolinjoissa sekä kohtuullisia kustannuksia sisältävissä opintovierailuissa, retkissä tai tapahtumissa. Koulumatkan kuluihin opiskelija saa Kelan kautta koulumatkatukea. 

Kevään 2021 yhteishaku käynnistyy helmikuussa

Kevään 2021 yhteishaussa jokaisen perusopetuksen päättävän oppilaan on haettava opiskelupaikkaa toiselle asteelle. Yhteishaku on ajalla 23.2.–23.3.2021. 

Koulujen opinto-ohjaajat tiedottavat, ohjaavat ja neuvovat yhteishaun asioissa oppilaita ja heidän huoltajiaan. Yhteishausta järjestetään myös infotilaisuuksia, joista koulut tiedottavat tarkemmin. 

Perusopetuksen järjestäjällä on vastuu huolehtia kesän 2021 aikana ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneiden oppilaiden lisäohjauksesta, ja jokaiselle nuorelle järjestetään perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa jokin opintojen jatkumisen takaava opiskelupaikka. Tuusulan kunnassa kesäohjausta on järjestetty jo aiempina vuosina.  

Toisen asteen opiskelijan opintojen valvonta

Toisen asteen koulutuksen järjestäjällä eli lukiolla tai ammattikoululla on valvonta- ja selvittelyvastuu opiskelijan opintojen aloittamisesta, edistymisestä ja oppivelvollisuuden päättymisestä. Mikäli nuori keskeyttäisi toisen asteen opinnot, sekä oppilaitos että nuoren asuinkunta ovat velvollisia selvittämään ja tukemaan nuoren hakeutumista eri opintolinjalle tai muuhun oppilaitokseen.  

Lisätiedot:

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, p. 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, p. 040 314 3410, markus.torvinen@tuusula.fi 

Takaisin