Muuttajia vetävä Tuusula satsaa elinvoimaan ja monipuoliseen asumiseen – pormestarin esitys talousarvioksi 2022

27.10.2021 klo 15.50

Tavoitteena ylijäämäinen tulos

Tuusulan kunnan talousarvio vuodelle 2022 on laadittu 0,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Talousarvion tasapainoa tukevat yleisen hyvän taloustilanteen myötä vahvistunut työllisyyden ja ansiotulojen kehitys sekä vilkas asuntorakentaminen ja muuttovoitto. Kunnan taloutta vahvistavat myös asuin- ja työpaikkatonttien hyvä tarjonta ja kysyntä, erityisesti Etelä-Tuusulan alueella.

Kunnan väestönkasvu on kääntynyt nousuun ja kasvu näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tuusulan muuttovetovoima on vahvistunut koronapandemian aikana. Tuusula on saanut muuttovoittoa erityisesti Vantaalta, Helsingistä ja Espoosta, ja muuttajat ovat etenkin 25–44-vuotiaita ja lapsia.

– Olemme hyväksyneet uuden strategian, joka tähtää siihen, että Tuusula on jatkossakin vetovoimainen kunta. Yhtenä päämääränämme on tarjota monipuolisia ja laadukkaita asumisen mahdollisuuksia, yritys- ja työpaikka-alueita sekä harrastamisen ja kulttuurista nauttimisen paikkoja, pormestari Kalle Ikkelä kertoo.

Vuosikate kohenee vuodesta 2021

Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate vahvistuu 19,3 miljoonaan euroon. Se ylittää poistojen määrän, mutta vuosikate ei riitä investointien rahoitukseen.

Veroprosentit pysyvät ennallaan, verotulot kasvavat

Talousarvioesitys perustuu nykyisiin tulovero- ja kiinteistöveroprosentteihin. Kunnan tuloveroprosentti on 19,75 %. Yleinen kiinteistövero on 1,15 % ja vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,48 %.

Vuonna 2022 koko maan kunnallisverojen ennakoidaan kasvavan hyvän talouskasvun avulla 4,1 %. Tuusulan kasvu on koko maata vahvempaa ja työllisyys kehittyy suotuisasti. Tuusulan kunnallisverotulot kasvavat koko maata enemmän, 5,7 %.

Vuonna 2022 kunnalle ennustetaan kertyvän verotuloja yhteensä 207,2 miljoonaa euroa.

Koronatuet poistuvat, valtionosuudet kasvavat

Vuoden 2022 talousarvioon ei enää sisälly valtion määräaikaisia koronatukitoimia. Tukien poisjääminen tiukentaa kuntataloutta, mihin Tuusulassa on varauduttu.

Vuonna 2022 Tuusulan kunnan valtionosuuksien arvioidaan olevan 35,4 miljoonaa euroa, eli 2,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Lisäys johtuu kuntien uusista tehtävistä ja lain muutoksista koskien muun muassa vanhuspalveluita, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja, oppilas- ja opiskelijahuoltoa sekä oppivelvollisuuden laajentamista.

Toimintamenojen kasvu pysyy maltillisena

Talousarviovuonna 2022 kuntalaisten palvelut turvataan, mutta toimintamenojen kasvu pyritään pitämään edelleen pienenä. Kunta noudattaa kasvun ja talouden hallintaohjelmaa. Kunnan palveluiden sujuvuutta ja tehokkuutta kehitetään esimerkiksi jatkamalla palveluiden ja palveluprosessien kehittämistä ja digitalisointia.

Menopaineita aiheuttavat erityisesti kasvavat sotemenot. Hyvinvointialueen rahoitukseen liittyvä epävarmuus lisää tulevien vuosien talousriskejä. Vaikka koronaepidemia on hellittämässä, koronasta jää pysyvä heikentävä vaikutus kunnan talouden tasapainoon.

Vuoden 2022 talousarviossa kunnan nettomenot kasvavat vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen verrattuna 3,4 prosenttia (noin 7,3 miljoonaa euroa). Lisäyksestä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä Keusoten palveluostojen osuus on 3,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömenojen osuus 1,4 miljoonaa euroa.

Asuin- ja työpaikkatontit käyvät kaupaksi

Asumisen rakentaminen kunnassa pysyy vilkkaana myös seuraavat vuodet. Rakentaminen on monipuolista, mutta Tuusulan erityisenä vahvuutena on laadukas ja luonnonläheinen pientaloasuminen. Koronaepidemian aikana kiinnostus erityisesti pientaloasumista ja kehyskuntia kohtaan on lisääntynyt entisestään. Vuosina 2020–2021 kunta myi tai vuokrasi pientalotontteja enemmän kuin aiempina vuosina.

Asuin- ja työpaikkatonttien hyvä tarjonta ja kysyntä, erityisesti Etelä-Tuusulan alueella, tukee kunnan taloutta. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennakoidaan asettuvan 10,2 miljoonaan euroon (ennuste 2021 10,7 miljoonaa euroa).

Historiallisen suuret investoinnit tukevat kunnan elinvoimaa

Kunnan investoinnit vuonna 2022 ovat historiallisen suurella tasolla. Investoinnit painottuvat palvelurakenteen uudistamiseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kunnan elinvoiman ja vetovoiman tukemiseen.

– Kunnan historian suurinta investointikokonaisuutta, palveluverkon uudistamista, viedään eteenpäin. Palveluverkkoa uudistamalla luomme laadukkaita oppimisympäristöjä ja yhdessä tekemisen paikkoja nykyisille ja tuleville tuusulalaisille. Samalla ratkaisemme sisäilmaongelmia ja turvaamme terveet ja turvalliset tilat kuntalaisille. Palveluverkon tiivistämisellä ja kehittämisellä on ratkaiseva merkitys myös kunnan käyttötalouden hallinnassa, pormestari sanoo.

Kunnan elinvoiman pitkäjänteiseksi rakentamiseksi panostuksia kohdennetaan esimerkiksi uusien asuinalueiden ja työpaikkatonttien kannalta keskeisten kaavoituksen ja maankäytön hankkeiden edistämiseen.

– Meillä on meneillään työpaikkatontteihin liittyviä suuria infrastruktuurinvestointeja. Uudet työpaikka-alueet ovat jo herättäneet kiinnostusta, joten luonnollisesti odotuksemmekin ovat korkealla, Kalle Ikkelä kertoo.

Kunnan ja liikelaitoksen yhteenlasketut investointimenot ovat 68,9 miljoonaa euroa. Talonrakennusinvestoinnit vievät tästä 37,6 miljoonaa euroa ja kunnallistekniikan investoinnit 18,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 investoinneista pystytään kattamaan tulorahoituksella ainoastaan noin kolmannes. Investointien rahoittamiseksi kunnan velkaantuminen jatkuu vielä vuonna 2022. Lainamäärän kasvuksi arvioidaan 42,7 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousee noin 5 000 euroon. Tavoitteena on kääntää kunnan lainamäärä laskuun taloussuunnitelmakauden 2022–2026 lopulla.

Tulevien vuosien suunnitelmat tarkentuvat

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Uudistuksen seurauksena kuntien tulot ja menot lähes puolittuvat. Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kunnan talouteen tarkentuvat vasta vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Tunnuslukuja (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä)

  • Veroprosentti 19,75 %
  • Verorahoitus 242,6 miljoonaa euroa
  • Käyttöomaisuusinvestoinnit 68,9 miljoonaa euroa
  • Vuosikate 19,3 miljoonaa euroa
  • Lainat, 200,7 miljoonaa euroa
  • Lainat, eur/asukas 5 101 euroa

Valtuusto päättää talousarviosta joulukuussa

Valtuusto aloittaa talousarvion käsittelyn valtuustoseminaarissa 28.10.–29.10. Kunnanhallitus alkaa käsitellä talousarviota 1.11. ja tekee esityksensä valtuustolle 15.11. Valtuusto päättää ensi vuoden veroprosenteista 8.11. ja talousarviosta 13.12. Joulukuun kokouksessa valtuusto päättää myös virkojen perustamisesta, kaavoitussuunnitelmasta ja asuntorakentamisesta.

 

Lisätiedot:

www.tuusula.fi/talousarvio

Pormestari Kalle Ikkelä, 040 314 3001, kalle.ikkela@tuusula.fi

Talousjohtaja Markku Vehmas, 040 314 3060, markku.vehmas@tuusula.fi

 

Takaisin