Alle kolmevuotiaiden lasten kotihoito

Aloite tehty:
12.10.2009
Aloitteen tekijä:
Seppälä Ilkka
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Alle kolmevuotiaiden lasten kotihoito on lapsen, perheen ja kunnan kannal-ta edullisin ja paras päivähoitomuoto, jota Tuusulassa on myös valtaosa lap-siperheistä käyttänyt hyväkseen. Kunta on myös tukenut tätä vaihtoehtoa kuntalisän muodossa, joka on tänä vuonna 138,81 €/kk ja sisaruslisä 55,51 €/kk.

Kuntalisän myöntämisessä on työssä käymistä rajoittavia ehtoja, jotka vaikeuttavat tämän tukimuodon käyttöä ja esitämme että kyseiset ehdot poistetaan, siten, että:

Kohta 1:stä Hoitovapaan aikana ei saa olla ansiotyöstä tai elinkeinon harjoittamisesta johtuvia tuloja tai veronalaisia sosiaalietuuksia.

Kohta 2 poistetaan kokonaan lukuun ottamatta viimeistä virkettä: Kuntalisää ei makseta yhtä aikaa työttömyysturvan kanssa.

Perusteluja tälle muutokselle on useita: Se parantaa perheiden taloudellista mahdollisuutta valita lapsilleen kotihoito muiden hoitomuotojen vaihtoehtona.

Se lisää niiden perheiden määrää jotka harkitsevat kotihoidon tukea muiden hoitomuotojen vaihtoehtona. Kunnassamme on 240 alle 3-vuotiasta kunnalli-sessa päiväkodissa, 29 ostopalvelupäiväkodissa ja 51 lasta yksityisessä päi-väkodissa.

Kaikilla pienten lasten vanhemmilla tulee olla tasavertainen oikeus käydä työssä, jota nykyiset epätasa-arvoa ylläpitävät rajoitukset loukkaavat.

Työssä käynnin rajoitusten poistaminen helpottaa erityisesti lasten äitejä py-symään mukana työelämässä, tukee heidän henkistä hyvinvointiaan, jolloin perhekin voi hyvin.

Tuusulan kunnassa oli elokuun lopussa alle 3-vuotiaiden lasten kuntalisän piirissä 254 lasta ja 129 sisarusta. Pelkkää lakisääteistä kotihoidon tukea saavien alle 3-vuotiaiden määrä oli 549 lasta ja 322 sisarusta.

Kehittämis- ja hallintopäällikkö Jari Wären mukaan näiden ehtojen poistaminen maksaisi noin 600 000 euroa/vuosia, mikäli lapsimäärä säilyy nykyisenä.

Tulopuolelle on otettava huomioon, että kunnalle palautuu tästä verotuloina ja muina säästöinä noin 30 % kuntalisästä.

Edelleen työssä käynnin rajoituksen poistaminen mahdollistaa 250 uuden perheen työssä käynnin, mikä tuo lisää verotuloja kunnalle.

Myös lähitulevaisuudessa on odotettavissa monilla aloilla pääkaupunkiseu-dulla työvoimapulaa ja on aina järkevää kannustaa ihmisiä yrittäjyyteen ja työntekoon. Pitemmällä aikavälillä kuntalisän ehtojen parannus vaikuttaa myös päiväkoti-investointien tarvetta vähentävästi.


Käsittelyvaiheet

Valtuusto 12.10.2009 § 146: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 19.10.2009 § 542: Kasvatus- ja sivistystoimialalle valmisteltavaksi
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.1.2010 § 5: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 15.2.2010 § 82: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 22.3.2010 § 27: Aloite käsitelty

Vastaus

Aloitteen esille nostamat asiat käsiteltiin Tuusulan kunnan vuoden 2010 talousarvion laatimisen yhteydessä.

Tuusulan kunnan valtuusto päätti kokouksessaan 16.11.2009 muuttaa alle 3- vuotiaiden kotihoidon tuen kuntalisän perusteita. Perusteita muutetaan siten, että ansiotyön ja elinkeinon harjoittaminen sallitaan hoitovapaan aikana. Ehtojen muuttaminen lisää kuntalisää saavien perheiden määrää. Valtuusto varasi kuntalisän ehtojen muutoksesta johtuen 200.000 euron lisämäärärahan kasvun ja oppimisen tulosalueelle edelliseen talousarvioon verrattuna. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti käyttösuunnitelman yhteydessä osoittaa määrärahalisäyksen varhaiskasvatuksen tulosyksikköön.

Aloitteessa oli lisäksi esitetty seuraavan tekstikohdan poistamista: 
”2. Mikäli hakijalla ei ole vakituista työpaikkaa, oikeus kuntalisään on kuitenkin, jos lapsia kotona hoitava vanhempi tai muu huoltaja on ennen perheen kuntalisän piiriin tulemista edeltäneen kolmen vuoden aikana ollut ansiotyössä vähintään 43 sellaista kalenteriviikkoa, joissa työaika on ollut vähintään 18 tuntia. Mikäli perheeseen syntyy uusi lapsi myönnetyn kuntalisän aikana, on perheellä oikeus äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen siirtyä takaisin kuntalisän piiriin. Kuntalisää voidaan maksaa alle 3-vuotiaalle, vammaisen lapsen vanhemmalle, vaikka työssäoloehto ei täyty, mikäli lapsi tarvitsee avustajan päivähoitoon tullessaan. ”

Kuntalisän ehtojen kohdan 2. poistaminen hoitovapaata koskevaa ehtoa muuttamatta olisi käytännössä tarkoittanut määräaikaisten työntekijöiden aseman huonontumista kuntalisän osalta. Kohdan 2. poistamisella ainoastaan vakituisessa työsuhteessa olevilla olisi ollut mahdollisuus kuntalisään.

Edellä mainittuun perustuen kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman voidaan katsoa olevan aloitteessa esitettyjen tavoitteiden mukaisia.

Kotihoidon tuen kuntalisän ehtojen muutosten vaikutuksia seurataan kasvatus- ja sivistystoimessa vuoden 2010 aikana mm. osavuosikatsausten yhteydessä.

Päätös

Päivitetty: 26.03.2010

« Takaisin