Lausunto 1.8.2021 voimaan tulevaan koulukuljetusoppaaseen

Aloite tehty:
08.02.2021
Aloitteen tekijä:
Lepojärvi Kati / Rusutjärven koulun vanhempainkerho ry ja Rusutjärvi-Seura ry
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Rusutjärven koulun vanhempainkerho ry:n lausunto:
Rusutjärven koulun vanhempien edustajina haluamme ilmaista syvän huolemme uuden 1.8.2021 voimaan tulevan koulukuljetusoppaan mukana tuomista muutoksista lastemme koulukyyteihin. Vastustamme muutoksia ja vaadimme, että ne käsitellään uudestaan tieosuus kerrallaan.

Viitaten kasvatus- ja koulutuslautakunnan 22.04.2014 valmistamaan koulukuljetusoppaan liitteeseen s.11, jossa listataan vaaralliseksi luokitellut tiet, päättyy lauseeseen ‘Mikäli vaaralliseksi luokitellulle tieosuudelle valmistuu kevytväylä, suojatie tai alikulku poistuu tieosuus vaarallisten teiden luettelosta’. Mitään näistä mainituista ei ole valmistunut niille tieosuuksille mitkä nyt ollaan muuttamassa vaarallisesta ei vaaralliseksi. Miten on mahdollista, että nyt vaarallisuuden määrittelyyn käytetty Koululiitu-ohjelma onkin eri mieltä kunnan/poliisin tekemän aiemman arvion kanssa? Koululiitu-ohjelman kehittäneen Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Teemu Kinnunen on jo vuonna 2012 kommentoinut Ylelle, että Koululiitu on vain yksi arviointimenetelmä muiden ohessa. Hän painotti, ettei päätöksiä koulukyydin myöntämisestä pidä tehdä pelkästään ohjelman tekemien arvioiden perusteella.

Perusopetuslaissa säädetään ‘Perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi’. Kuten yllä todettu, mitään parannuksia koulumme oppilaiden koulumatkojen tieosuuksiin ei ole tapahtunut, joten vaadimme muutosten kumoamista näillä perustein.

Liitteenä lastemme vanhempien, Rusutjärvi-seuran sekä kyläläisten kannanottoja asiaan.

Kutsumme teidät kuntapäättäjät sekä virkamiehet mukaamme turvallisuuskävelyille kylän teille katsomaan tilannetta niin aikuisen kuin lapsenkin silmin."

Rusutjärvi-seura ry:n lausunto:
Rusutjärvi-seura ry:n yksi tarkoitus on edistää ja ylläpitää kyläläistensä hyvinvointia. Seuralle ovat tärkeitä kaikki kyläläiset vauvasta vaariin.

Erittäin huolissamme olemme seuranneet Tuusulan kunnan Koululiitu-järjestelmään perustuvan kouluteiden vaarallisuuden arvioinnin aiheuttamaa koulukyytien mahdollista poistamista useilta perheiltä kylämme alueella. Rusutjärvi-seura ry on tehnyt vuonna 2017 kyläsuunnitelman, jossa jo silloin todetaan kevyenliikenteen väylien olevan riittämättömät, teiden reunojen olevan vaarallisia niin kävelijöille kuin polkupyöräilijöillekin, nopeuksien olevan liian kovia, teiden valaistuksen olevan puutteellista sekä teiden olevan huonokuntoisia. Näihin edellä mainittuihin asioihin ei ole tullut kuluneiden neljän vuoden aikana parannuksia. Koululiitu-järjestelmän arvioinnin mukaan kylämme alueella lähes kaikki tiet ovat luokiteltu "vaara, ei kenellekään".
Näihin teihin lukeutuu esimerkiksi Hämeentien(tienro.45) ylitys sekä Nummitie, joka on osin valaisematon.

Toivoisimme kunnan päättäjiä tutustumaan Rusutjärven tiestöön ja arvioimaan tilannetta uudelleen teiden todellisen kunnon sekä vaarallisuuden perusteella. Turvallinen koulumatka tulisi olla jokaisen lapsen oikeus."

Liitteenä vetoomus koulukyytien säilyttämiseksi Rusutjärvellä

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.2.2021 § 12: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Sivistystoimeen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 21.9.2021 § 90: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 27.9.2021 § 371: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 8.11.2021 § 153: Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 24.5.2022 § 55: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 30.5.2022 § 212: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 20.6.2022 § 90: Aloite käsitelty

Vastaus

Tuusulan kunnan sivistyksen toimialueella todettiin tarve koulumatkojen vaarallisten teiden luettelon tarkastamiseen ja päivittämiseen. Vaarallisten teiden luokittelua on tehty aikojen saatossa eri perustein, joten tulevaisuuden suunnittelua ja koulukuljetusten tasapuolista järjestämistä varten tarvitaan reaaliaikainen ohjelma, joka päivittyy säännöllisesti ja tarkastelee Tuusulan kunnan jokaista tieosuutta samoin perustein.  

Ramboll Oy:ltä tilattiin selvitys keväällä 2020 koskien Tuusulan kunnan vaarallisten teiden luokittelua ja uusia koulukuljetusperiaatteita. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 16.6.2020 uusista koulukuljetusperiaatteista ja Koululiitu-ohjelman käyttöönotosta 1.8.2021 alkaen. 

Koululiitu-ohjelma toimii laskentakaavalla, joka huomioi seuraavat asiat: tien toiminnallinen luokka, arkipäivän keskivuorokausiliikenne yhteensä / raskas liikenne, nopeusrajoitukset, piennarleveydet, päällystetyn pientareen leveys, tien reunan käyttömahdollisuus, asutus, näkemäprosentti 300 m matkalla, kevyenliikenteen väylät, teiden valaistus ja hoitoluokka, tien päällyste, tien ylitystapa. Ohjelma asettaa tien osat keskinäiseen järjestykseen turvattomuutensa mukaan, jotta koulumatkojen turvallisuuden arviointi on:  

  • tasapuolinen kaikille oppilaille 

  • objektiivinen  

  • eri ikäisten oppilaiden väliset erot huomioitavissa  
     

Ohjelma saa tietonsa tierekisteristä, joka on Väylä-viraston ylläpitämä tietokanta maanteiden ominaisuuksista. Tietokanta päivittyy kerran vuodessa. 

Menetelmässä käytettävä laskentakaava perustuu kolmeen toisiaan täydentävään lähtökohtaan:  

  1. Tilastollinen vaarallisuus, eli eri tekijöiden laskennallinen merkitys lasten liikenneonnettomuuksissa 

  1. Lasten kokema vaarallisuus eli liikennepsykologien näkemys muuttujien keskinäisistä painoarvoista  

  1. Kuntien ja poliisin kokemusperäinen tieto vaarallisuuden arvioinnista  


Tuusulassa käytetään koko vuoden talviajan suosituksen mukaista 5 pistettä alhaisempaa raja-arvoa. 

Kulkeminen turvatonta tieosaa alle 100 metrin matkan lähimmälle bussipysäkille, pyörätielle tai turvalliselle väylälle ja tien ylittäminen esimerkiksi linja-autopysäkille tai kotiliittymästä tien yli pyörätielle arvioidaan tarvittaessa sivistyksen toimialueen hallinnossa Koululiitu-sovelluksen käyttösuosituksien mukaisesti. 

Sivistyksen toimialueen hallinnossa Koululiitu-sovelluksen lisätietoihin perustuen on tarkasteltu uudelleen tiettyjä tieosuuksia saadun palautteen takia. Seuraavat lisäykset täydentävät Koululiidun arviointeja: 

Esi-9.-luokkalaisile vaaralliseksi luokitellut tiet: 

• Ridasjärventie (siltä osin kun nopeusrajoitus on 80 km/h ja kevyenliikenteen väylä puuttuu) 

Esi-6.-luokkalaisille vaaralliseksi luokitellut tiet:  

• Kellokoskentie Linjamäen koululta pohjoiseen/pyörätien päättymisen jälkeen)  
• Linjatie (välillä Vanha Valtatie-Vanha Lahdentie)  
• Rusutjärventie (siltä osin kun kevyenliikenteen väylä puuttuu)  
• Siippoontie  
• Vanha Hämeentie  
• Vanhankylän koulutie 

Esi-4.-luokkalaisille vaaralliseksi luokitellut tiet:  
 
• Hynnänkorventie  
• Kaunisnummentie  
• Nummitie  
• Nuppulinnantie  
• Jäniksenlinnantie 
• Pertuntie (siltä osin kun kevytliikenteen väylä puuttuu) 

Esi-2.-luokkalaisille vaaralliseksi luokitellut tiet:  

• Vanhan Valtatien ylitys Kirvesmiehentien kohdalta 

Kellokosken alueen vaarallisten teiden luokitusten osalta on tarkistettu myös Mäntsälän käyttämät vaarallisten teiden luokitukset, koska Kellokosken koululle tulee vuosiluokille 7-9 mäntsäläläisiä oppilaita. Tien vaarallisuusluokitus Linjatiellä välillä Vanha Valtatie/Ohkolantie-Vanha Lahdentie/moottoritieE75 on sekä Tuusulassa että Mäntsälässä samanlainen. Mäntsälän kunta käyttää myös Koululiitu-ohjelmaa pohjana vaarallisten teiden luokittelussa. 

Rehtori tekee kuljetuspäätökset lautakunnan vahvistamien kuljetusperiaatteiden mukaisesti. Rehtorin kuljetuspäätöksestä on valitusoikeus hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Vain yhdestä keväällä 2021 tehdystä kuljetuspäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, Oikaisuvaatimus koski Kellokosken yläkoulun oppilaan kuljetuspäätöstä ja Linjatien vaarallisuutta. Sivistyksen toimialue totesi lausuntonaan hallinto-oikeudelle Linjatien vaarallisuudesta seuraavasti:  

“Linjatien (välillä Vanha Valtatie - Vanha Lahdentie) vaarallisuusluokitus on määritelty vuosiluokille 1-6. Mäntsälän kunnan vaarallisuusluokitus kyseiselle tieosuudelle on saamamme tiedon mukaan sama. Tien vaarallisuuden arviointiin vaikuttaa tien hyvä näkyvyys (tie on suora), alhainen nopeusrajoitus (50km/h) ja tien hyvä kunto. Osa yläkoululaisista saa koulukuljetusetuuden matkan perusteella, kun koulumatkan pituus on yli 5 kilometriä.” Hallinto-oikeuden päätöstä oikaisuvaatimuksen johdosta ei ole vielä saatu. 

Sivistyksen toimialue toteaa, että jos oppilaan koulumatka on vaarallinen matkan pituudesta riippumatta, vaarallisten teiden määrittelyssä käytetään edelleen apuna Koululiitu-sovellusta lautakunnan päätöksen mukaisesti.  Koululiitu-sovelluksesta saadaan ajantasaiset tiedot teiden ominaisuuksista ja kuljetuspäätökset voidaan tehdä yhdenvertaisin perustein. Koululiitu-sovellusta hyödynnetään kuljetuspäätöksissä 1.8.2021 lähtien, ja kesken lukuvuoden tehtäviä kuljetusperiaatteiden muutoksia ei pidetä oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi kannatettavana. Koululiitu-sovelluksen käyttöönotto on vielä uusi asia, joten pitemmän kokemuksen saaminen sovelluksen hyödyntämisestä koulukuljetuspäätösten tekemisessä on tarpeen.  

Tieosuuksien uudelleentarkastelua tehdään sivistyksen toimialueen hallinnossa huoltajien pyynnöstä Koululiidun arviointeihin ja lisätietoihin perustuen.  

Koulukuljetusperiaatteet ja koulukuljetuksia koskevat tiedot on koottu koulukuljetusoppaaseen. Koulukuljetusoppaassa on myös linkki Koululiitu-karttaan. Koulukuljetusopas on luettavissa kunnan www-sivuilla › Varhaiskasvatus ja koulutus › Perusopetus › Perusopetuksessa › Koulukuljetukset. Sivuilta on myös luettavissa tehdyt täydennykset Koululiidun arviointeihin.  

Päätös

Päivitetty: 29.06.2022

« Takaisin