Hyrylän keskustan kehittäminen, liike- ja palvelukeskuksen kustannukset

Aloite tehty:
08.02.2021
Aloitteen tekijä:
Kervinen Sanna ja Nieminen Eeva-Liisa
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Hyrylään tuleva liike- ja palvelukeskus on yksi tärkeimmistä lähiajan hankkeista Hyrylän keskustan kehittämisessä. Tuusulan kunnan osallistuminen hankkeeseen on välttämätöntä sen toteutumisen kannalta. Suunnitelmissa on, että keskukseen sijoittuu kunnan työntekijöiden työtiloja, kokous- ja neuvottelutiloja, asiakaspalvelutiloja sekä muita kunnan mahdollisesti tarvitsemia tiloja. Kyse on merkittävästä määrästä vuokrattavia neliöitä, joissa kunta toimisi vuokralaisena.

Hanke kokonaisuudessaan, ja myös kunnan rooli hankkeessa on suuri. Tämä tarkoittaa, että kyse on myös taloudellisesti merkittävästä hankkeesta.
Esitän valtuustoaloitteena, että kunnanvaltuustolle tuodaan seuraavaan valtuustoinfoon tai valtuuston kokoukseen tiedoksi arvio kunnan osuuden kustannuksista liike- ja palvelukeskushankkeessa, myös pitkällä aikavälillä. Jatkossa on myös tuotava päätöksentekoon tilaratkaisultaan, kooltaan ja kustannuksiltaan erilaisia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä emme tiedä vielä, minkälaisia muutoksia mahdollinen maakuntahallinto tuo kunnan tehtäviin ja työntekijöiden määrään. Myös työn tekemisen tavat tulevat muuttumaan. Etätyö ja varsinkin monipaikkatyö tulevat jatkossakin olemaan yleisiä. On tärkeää, että erilaiset vaihtoehdot ja erityisesti niiden hintalaput kulkevat hankkeen jokaisessa vaiheessa tiiviisti mukana.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.2.2021 § 14: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Kuntatoimialan sekä kasvu ja ympäristö -toimialueen valmisteltavaksi
Kuntakehityslautakunta 15.12.2021 § 107: Ehdotus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 21.12.2022 § 484: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 7.2.2022 § 15: Aloite käsitelty

Vastaus

Perustelut

Palvelukeskukseen suunnitellut kunnan tilat

Kunnanhallitus on tehnyt hankintapäätöksen Hyrylän palvelukeskuksesta. Hankintapäätöksen jälkeen on yhteistyössä hankkeen toteuttajana toimivan konsortion kanssa jatkettu kunnan käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelua. Tilatarpeen kartoittamista on jatkettu esisuunnitelman laatimisen jälkeen.

Mitoitukseltaan vaihtoehtoisia tilaratkaisuja ei ole valmisteltu, koska kunnanhallitus on aiemmin päättänyt kunnan tilojen esisuunnitelmaa hyväksyessään toiminnoista, joita varten tiloja suunnitellaan. Tilatarvetta toimintojen osalta on määritelty käyttäjien ja tilasuunnttelun asiantuntijoiden kanssa. Lähtökohta on edelleen, että tilat suunnitellaan tehokkaasti. Merkittävimpiä tilasäästöjä saadaan työpistealueiden tehokkuutta tavoiteltaessa - työpistealueiden määrän mitoittuksessa on käytetty 70 % työpistemäärää työntekijöiden määrästä. Lisäksi työpistetilojen joustavuutta on haluttu lisätä siten, että kunnan käytössä olevien tilojen määrää voidaan kasvattaa tai pienentää tarpeen mukaan. Tiloja suunnitellaan niin, että käyttöön voidaan ottaa omaan käyttöön tai alivuokrata ulos muusta käytöstä erotettava tila sen perusteellla, miten kunnan tilatarve elää. Mikäli kunnan palvelut vähenevät tai muusta syystä työntekijöiden määrä vähenee nykyisestä, voidaan tämä ns. projektitila luovuttaa jonkun muun toimijan käyttöön, esim. alivuokrata yritykselle toimistotiloiksi. Yksi ulosvuokrattavaksi suunniteltavista tiloista on mitoitettu siten, että siihen voi sijouttua Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveysvalvontayksikkö ja valvontaeläinlääkärit. Terveysvalvonnan siirtyminen kunnan ulkopuoliseksi toimijaksi on hyvinkin mahdollinen kehityskulku ja tilat on suunniteltu mukautumaan, jos em. yksikkö siirtyy pois kunnan alaisuudesta.

Vuokrakulut

Kilpailuvaiheen suunnitelman ja sopimusehtojen mukaisten tilojen vuokrakulut ovat koko palvelukeskuksen osalta 284 278 €/kk, josta kunnan osuus on 122 559 €/kk. Kunnan tilakustannukset jakautuvat siten, että toimisto- ja kokoontumistilojen (4499 hum2) kustannus on 99 000 euroa/kk ja Projektitilojen ja nuoriso/perhepalvelu (530 hum2) 12 000 euroa/kk. Toimisto- ja kokoontumistilojen osalta vuokrakustannukset ovat alhaisemmat kuin nykyisissä tiloissa. Nykytilojen keskivuokra on 12,20 euroa/kk. Kun neliöitä per työntekijä on 34,0, kokonaiskustannukset per työntekijät ovat 4977 €. Palvelukeskuksen neliövuokra on 21,95 euroa/kk. Koska tilat on suunniteltu tehokkaiksi, tilaa on vain 17,2 m2/työntekijä, työntekijäkohtaisetkustannukset ovat 4523 euroa/kk.

Muut kulut

Autopaikkojen kustannukset 11 000 euroa/kk.

Siivouskuluista ei ole euromääräistä summaa esittää, mutta niiden arvioidaan vähenevän samalla kun siivottavien neliöiden määrä vähenee.

Sähkönkulutuksesta ei ole esittää arviota tässä vaiheessa.

Kalustamiskustannuksista ei ole esittää arviota tässä vaiheessa. Käytössä olevia kalusteita käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Infrakustannukset

Hankkeen toteuttaminen edellyttää katu- ja johtoverkkojen muutoksia. Kaavaluonnosta laadittaessa tehdyn kustannusarvion mukaan liikenneverkon parantamisen kustannukset ovat noin 600 000 €, sisältäen Hyryläntien ja Autoasemankadun katualueilla tehtävät muutokset sekä linja-autoaseman siirtoon liittyvät rakentamiskulut. Vesihuoltoverkon muutostyöt ovat kustannustasoltaan noin 275 000 €. Vanhan ostoskeskuksen purkaminen maksaa noin 0,4 M€ (3718 kem2 x 120 €/kem2). Muiden johdonomistajien johtojen ml. kaukolämpölinjan siirtokustannus on vielä selvittämättä, lähtökohtaisesti kustannus näistä siirroista on johdon omistajan, ei kunnan. Em. kulut ovat yhteensä noin 1,3 M€.

Linja-autoaseman toteuttamisen kustannusarvio on 1,2 M€.

HSL:n kautta laskutettavat joukkoliikenneinfran kulut ovat noin 1,1 M€.

Hankkeeseen liittyviä infrakuluja kertyy em. mukaan noin 3,6 M€.

Tontin myyntitulot

Valtuuston tekemän tontin hintapäätöksen myötä kaavaehdotuksen mukaisella rakennusoikeudella tontin myyntitulo on 4 000 000  €. Hankkeeseen liittyvä pysäköintialue vuokrataan käytössä olevan maapolitiikan mukaisesti korvauksetta.

Toiminnan kehittämiskulut

Tilakustannuksista säästäminen johtaa paperimateriaalista luopumiseen, mikä edellyttää asiakirjojen digitointia sekä käyttöarkistoon että päätearkistoon. Lisäksi merkittävä muutos on työtapojen uudistamistarve, mihin kuluu resursseja erityisesti oman työajan muodossa. Näiden kustannuksista ei ole toistaiseksi esittää arviota.

Hankkeen käsittely

Palvelukeskushankkeen tilannekatsaus valmistellaan valtuuston ensimmäiseen vuoden 2022 kokoukseen 7.2.

Päätös

Päivitetty: 09.02.2022

« Takaisin