Graffitiseinä Jokelan skeittipuistoon

Aloite tehty:
04.03.2013
Aloitteen tekijä:
Heiskanen Sari ja Toivanen Ilona
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Eri puolille Suomea (esimerkiksi Helsinkiin, Kirkkonummelle, Rovaniemelle jne.) on viime vuosina rakennettu joko pysyviä tai tilapäisiä graffitiseiniä. Grafitiseinät ovat olleet suosittuja: ne ovat olleet kovassa käytössä ja vähentäneet ei-toivottuja graffitteja muualla kaupunkikuvassa.

Esitämme, että Jokelan skeittipuiston ympäristöön suunnitellaan ja rakennetaan pysyvä graffitiseinä. Jokelan skeittipuisto kerää nuoria pääkaupunkiseudulta aina Tampereelle asti ja on tärkeä osa nuorten vapaa-aikaa. Graffitiseinä sopii kokonaisuuteen maisemallisesti hyvin, eikä sen sijoittamisessa pitäisi ilmetä isoja ongelmia. Graffitiseinä ei myöskään aiheuta merkittäviä taloudellisia kustannuksia.

Lisäksi esitämme, että Tuusula selvittää muiden katutaiteeseen soveltuvien paikkojen käyttöönottomahdollisuuksia sekä mahdollisuutta käyttää tilapäisten rakennustyömaa-alueiden suoja-aitoja ja/tai meluaitoja luvallisten graffitiseinien sijaintipaikkana. Tällaisten paikkojen tulisi olla alueilla joissa nuoret liikkuvat ja viettää aikaansa muutenkin luontevasti.

Eri puolilla on puhuttu kulttuurin merkityksestä Tuusulassa ja peräänkuulutettu etenkin nuorille sopivia kulttuuritapahtumia. Graffititaide on nuorten alakulttuuria, ja he tarvitsevat laillisen paikan toteuttaa sitä.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 4.3.2013 § 56: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 5.3.2013: Kasvatus- ja sivistystoimen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 6.5.2013 § 220: Palautettu uudelleen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 17.6.2013 § 282: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 2.9.2013 § 108: Aloite käsitelty

Vastaus

Graffitiseinäaloitteeseen liittyvä suunnittelu aloitettiin 4.4.2013 pidetyllä kokouksella, johon osallistuivat Sami Paananen, Risto Kanerva sekä pyydet-tynä asiantuntijana Jouni Väänänen. Puistopuolelta ei tähän palaveriin saatu edustusta. Tässä palaverissa sovittiin, että Jouni Väänänen alan pitkäaikaisena harrastajana sekä valtakunnallisena asiantuntijana kartoittaisi Tuusulan kolmesta kuntakeskuksesta parhaat mahdolliset paikat mahdollisten graffi-tiseinien sijoittelulle.

 Sovittiin, että Väänänen tekee kartoituksen ja esityksensä seuraavaan palave-riin, joka pidettiin 7.5.2013. Näin toimittiin, ja 7.5. pidetyssä palaverissa oli aiemmin mainittujen henkilöiden lisäksi paikalla myös edustus puistopuolelta eli Pirjo-Riitta Pyysing. Tällöin käytiin läpi Jouni Väänäsen tekemä alustava suunnitelma ja todettiin sen olevan hyvä muutamien tarkennuksien jälkeen. Jouni Väänänen lupasi tehdä perusteellisemman version ja esitellä siinä hänen mielestään jokaisesta kuntakeskuksesta parhaat paikat graffitien luvallista tekoa varten.

 Aiheesta pidettiin viimeisin palaveri 30.5., jolloin sovittiin, että Jouni Väänä-sen tekemä selvitystyö viedään nuorisolautakunnalle ilmoitusasioissa kes-kustelua varten.

Tällaista selvitystyötä ei olisi pystytty tekemään kunnan omana työnä. Graf-fitiharrastus on oma nuorisokulttuurin laji, joka vaatii alan harrastuneisuutta ja asiantuntemusta. Tästä syystä selvitystä pyydettiin tekemään alan asian-tuntija Jouni Väänänen. Hänelle luvattiin työstä 200 euron palkkio, joka on varsin kohtuullinen ajatellen sitä aikaa, jonka hän on selvityksen tekemiseen käyttänyt. Palkkion maksusta sovittiin ensimmäisen kokouksen yhteydessä 4.4.2013. Väänänen on kiertänyt kunnan eri osia omalla autollaan ja omalla ajallaan. Palkkiota ei voi verrata normaaliin konsulttipalkkioon.

Alkuperäinen tarkoitus oli saada aloite graffitiseinistä nopeasti käsittelyyn ja nopeasti myös työn alle. Tämän vuoksi suunnittelu aloitettiin jo huhtikuun alussa. Tällöin työstä luvattiin myös palkkio. Nuorisopalveluista tai liikunta-palveluista ei olisi löytynyt tämän selvityksen tekemiseen riittävää asiantun-temusta ja tämän vuoksi turvauduimme asiantuntijan apuun. Selvitys on nyt valmis ja sen pohjalta voidaan päättää miten asiassa edetään. Siltikin on sel-vää, että ulkopuolista asiantuntemusta tarvitaan myös jatkossa jos graffi-tiseiniä aiotaan Tuusulaan rakentaa. Selvityksessä esiintyy myös muita vaih-toehtoja, kuten ”Hyrylän galleriana” tunnettu Koskenmäen liikenneympyrän alla oleva Hämeentien suuntainen alikulkutunneli. Jos tällainen vaihtoehto Hyrylässä olisi mahdollinen, kustannuksia varsinaisen seinän rakentamisen osalta ei syntyisi.

Päätös

Päivitetty: 16.09.2013

« Takaisin