Kirvesmiehentie

3482E_Kansikuva_perspektiivi

Asemakaavaehdotus

Kaavoituslautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 16.11.2010. Kunnanhallitus on palauttanut asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi 29.11.2010 (linkki päätökseen).

Kaavahankkeen tavoitteet

Kaavamuutosalue sijaitsee Kellokosken keskustan eteläpuolella Vanhan valtatien ja Kirvesmiehentien risteyksen tuntumassa. Kaavamuutosalueella sijaitsee tällä hetkellä mm. elintarvikekioski, taksikeskus sekä pysäköintialuetta. Alue rajoittuu pohjoisessa Keravanjoen uomaan, idässä rivitalokortteleihin, lännessä Vanhaan valtatiehen sekä etelässä Kirvesmiehentiehen ja sen varrelle sijoittuviin pientalotontteihin.

Kaavamuutoksen tavoitteena on asemakaavoittaa kaupallisten palveluiden rakennuspaikka osayleiskaavaehdotuksen mukaiselle palvelun ja hallinnon korttelialueelle Vanhan valtatien ja Kirvesmiehentien risteykseen. Tavoitteena on luoda mahdollisuudet uusien liiketilojen rakentamiselle vastaamaan kasvavan Kellokosken taajaman tarpeita sekä kohentaa taajamakuvallisesti keskeisen risteyksen yleisilmettä. Liikepaikkaa on alustavasti sovittu kaavoitettavan alueosuuskauppa HOK-Elannon päivittäistavarakauppaa sekä siihen liittyviä liiketiloja varten. HOK-Elannon tavoitteena on 2000 k-m² suuruisen myymälän rakentaminen. Autopaikkoja on tavoitteena sijoittaa n. 1 ap / 25 k-m².  Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan myös liikenne- ja katualueiden tilavarausten riittävyyttä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Yhteystiedot

Asemakaan muutosluonnos

Luonnos on hyväksytty kaavoituslautakunnassa 19.5.2010. Kaavaa koskeva aineisto on maankäyttö- ja rakennusasetuksenmukaisesti ollut nähtävillä 3.6. – 2.7.2010.

asemakaavakartta

kaavaselostus

havainnekuva

Liittymäsuunnitelma

meluselvitysraportti

melukartat

liittymän liikenneselvitys

liikennemäärät

alueleikkaukset

liikerakennuksen luonnos

perspektiivikuva1

perspektiivikuva2

perspektiivikuva3

julkisivut1

julkisivut2

maaperätutkimusraportti