Palojoenpuisto

Palojoenpuisto_kansikuva

Palojoenpuiston asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa käytöstä poistunut teollisuusalue asuin- ja virkistyskäyttöön. Alueen sijainti raideyhteyden ja aseman vieressä tekee siitä otollisen taajaman laajenemisalueen. Uusi rakentaminen täydentää Jokelan keskustan ja Lepolan asuinalueiden rakentamista.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella tarkennetaan Jokelan osayleiskaavassa osoitettua asuin- ja työpaikka-aluetta osana lähiympäristön kehitystä. Tavoitteena on suunnitella Palojoenpuiston alueelle pienimittakaavaista kaupunkimaista asumista ja luoda hyvät edellytykset monimuotoiseen asuntotarjontaan.

Suunnitelmassa on esitetty asuinrakentamista rakennusten typologian ja tehokkuuden vaihdellessa kortteleiden sijainnin mukaan. Suunnittelualueen tiiviimmin rakennettava eteläosa kytkeytyy luontevimmin Jokelan aseman seutuun ja alueen liikenneverkkoon. Rakentaminen väljenee ja muuttuu pientalo- ja viheraluevoittoiseksi alueen keskivaiheilta pohjoiseen ulottuvalla vyöhykkeellä.

Suunnittelualueen toiminnallisena periaatteena on kaava-alueen läpi kulkeva keskeinen puistokatu, jonka varrelle eri toiminnot sijoittuvat ja josta poikkeaa pienempiä katuja. Puistokadun varrella on varaus koululle ja päiväkodille alueen keskellä. Alueen itäreunassa kulkeva Palojoen uoma lähiympäristöineen on alueen läpi kulkevia ulkoilureittejä mahdollistavaa virkistysaluetta, joka jatkuu lähivirkistysalueina sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueena kahden lammen jäädessä viheralueiden sisään.

Kaavoituslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutosluonnoksen 21.4.2010. Kaavaa koskeva aineisto on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti nähtävillä 14.5 - 14.6.2010.

Kaavaehdotus oli kaavoituslautakunnan käsittelyssä 11.5.2011.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Maria Suutari-Jääskö 


Kaavaehdotuksen materiaali:

selostus_110502
Asemakaavan_seurantalomake[1]
palojoenpuisto_havainne_110405_A3
Palojoenpuisto_OAS_110405
laskelma_110405
palojoenpuisto_ak_110405_A3
palojoenpuisto_mm_110405_A3
vastinetaulukko_110405
liitteet 1-6
liitteet 7-12
liitteet 13-18
liitteet 19-23_110502
selvitykset 050411
3474L_Palojoenpuisto_yleisötilaisuus_01-06-2010_muistio

Osa liitetiedostoista on suuria, joten niiden aukaiseminen saattaa kestää kauan.