Klaavolantie-Kulloontie

 

Klaavolantie-Kulloontie 3D-kansikuva

Klaavolan ja it-museon ympäristöön on laadittu asemakaavaehdotusta. Kaavatyö on tällä hetkellä pysähtynyt, koska Rykmentinpuiston suunnittelun yhteydessä tehtävät päätökset tulee huomioida myös tämän asemakaavan sisällössä.

Kaavoituslautakunta päätti 29.11.2006 palauttaa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi ja että uudelleen valmistelussa on kaavoitustoimiston käytävä perusteellinen vuoropuhelu Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanssa tavoitteena, ettei asemakaavan toteutuminen rikkoisi Klaavon tilan pihapiiriä eikä lähiympäristön maisemallista laatua eikä alueen kulttuurihistoriallinen yhtenäisyys heikkenisi.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Asko Honkanen

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (29.11.2006 palautuksen yhteydessä)

Tavoitteet ja lähtökohdat
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa liike- ja toimistorakennusten rakentaminen Kulloontien varteen, suojella arvokasta kylämaisemaa, mahdollistaa Kulloontien ja Klaavolantien risteysalueen uudelleenjärjestely sekä mahdollistaa museotoiminnan kehittäminen. Työ on ollut kaavoitusohjelmassa ja kaavoituskatsauksessa 2002-2006.

Arvioitavat vaikutukset
Suunnittelun kuluessa arvioidaan kaavan vaikutukset kulttuuriympäristöön, rakennettuun ympäristöön, taajamakuvaan, maisemaan ja luonnonympäristöön sekä liikenteeseen ja lähialueen asukkaiden elinympäristöön.

Osalliset
1. Kaava-alueen maanomistajat ja asukkaat
2. Lähialueen maanomistajan ja asukkaat
3. Hyrylässä toimivat yhdistykset
4. Viranomaiset ja lausunnonantajat: Tuusulan kunnan kiinteistö ja mittaus, ympäristö- ja rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, kulttuurilautakunta, pelastuslaitos, tiehallinto, Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Uudenmaan liitto, Elisa Communications Oy, Fortum sähkönsiirto Oy, Tuusulan seudun vesilaitos, Tuusula-seura, Tuusulan Ympäristöyhdistys, Ilmatorjuntamuseosäätiö, Ilmatorjuntamuseo.

Tiedotus
Maanomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan kaavan etenemisestä kirjeitse. Luonnoksen ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan voimaantulosta julkaistaan kuulutukset paikallislehdissä.