Gustavelund

Gustavelund vinjetti

Alueen asemakaavaa pyritään ajanmukaistamaan muuttamalla yleisten rakennusten korttelialuetta asuinrakennusten korttelialueeksi. Alueen kulttuurihistorialliset arvot ja riittävä väljyys pyritään säilyttämään.

Kaavaehdotus on hyväksytty kaavoituslautakunnassa 26.8.2009. Tämän jälkeen on neuvoteltu maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksista, mutta sopimuksia ei ole toistaiseksi syntynyt.

Lisätietoja antaa Asko Honkanen

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaavamateriaali

Lisäliitemateriaali

Liito-oravaselvitys

Linnustoselvitys

Melu- ja tärinäselvitys

Asukasyhteistyöraportti

Kaavoituksen käynnistämisopimukset