Lottakoti (Rantatie-Syväranta)

LottamuseoSuunnittelualue sijaitsee Rantatien museotien keskivaiheilla ja on rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti tärkeä osa Rantatietä. Alue rajautuu eteläreunaltaan Onnelantiehen, pohjoisreunaltaan Syvärannankujaan, lännessä Rantatiehen ja idässä Sillanpäänpolkuun.

 

ILMOITUS ASEMAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

 

LOTTAKOTI, ASEMAKAAVAN MUUTOS

Valtuusto on 8.12.2014 § 155 hyväksynyt Lottakodin asemakaavan muutoksen. Päätös on saanut lainvoiman 13.1.2015 ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 

28.1.2015

Tuusulan kunnanhallitus

 

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Teija Hallenberg.

 

Lottakoti (Rantatie-Syväranta) asemakaavan muutos

 

Päätökseen liittyvät liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Asemakaavan selostus

Yleiskaava, ajantasakaava ja johtokartta

Maisemanhoito

Kulttuurimaisema

Syvärannan huvilan historiaa

Maakuntamuseon lausunto

Kaavakartta

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Havainnekuva

Kokoelmarakennuksen sijoitusvaihtoehto 1-2

Alkuvaiheen vaihtoehtoisia luonnossuunnitelmia ver. 1-4

Asemakaavan seurantalomake

Seurantalomake (alamerkinnät)

OAS vastineet

Käynnistämissopimus

Viitesuunnitelma