Tuuskodon asemakaavan muutos, kaava 3562

Tuuskoto opaskartalla

Palvelukeskus Tuuskodon vapautuneille tiloille järjestetään tontinluovutuskilpailu. Kilpailu kestää 29.9.2017 saakka.

Tuusulan kuntakehityslautakunta hyväksyi kilpailutusasiakirjat 31.5.2017. Tontinluovutuskilpailun tarkoituksena on löytää erityisesti Tuuskodon vanhimmalle osalle uusiokäyttö alueen merkittävä kulttuurihistoria huomioiden. 

Kilpailuasiakirjat löytyvät näiltä sivuilta heti juhannuksen jälkeen. Tontinluovutuskilpailun edetessä järjestetään Tuuskodossa avoimia esittelytilaisuuksia ja tarpeen mukaan yksityisiä esittelyjä. Näistä tiedotetaan hyvissä ajoin näillä sivuilla sekä kunnan facebook-sivuilla.

Tuusulanjärven alueella on tehty uimarantaselvitys, jolla on kartoitettu uimarannaksi sopivia rantoja. Selvityksen perusteella Tuuskodon edusta on katsottu sopivimmaksi uimarannan sijoituspaikaksi. Uimaranta-alue tulee huomioida tontinluovutuskilpailussa.

Osana Tuusulan kevyen liikenteen reitistön suunnittelua on venevalkamasta Kotorannanpuiston kautta, Tuuskodon ja Tuusulanjärven välistä tarkoitus linjata uusi kevyen liikenteen reitti. Reitti tulee liittymään Ilmari Kiannon polulle ja siitä edelleen kohti Fjällbon puistoa. Piiliojan ylittävän sillan suunnittelu on meneillään ja silta toteutetaan kunnallisteknisen työohjelman mukaan, toivottavasti mahdollisimman pian.

Tuusulan Tuuskodon alueen muinaisjäännösten arkeologisista koetutkimuksista keväällä 2017 järjestettyyn tarjouspyyntöön annettiin kolme tarjousta. Tuusulan pappilan alueella sijaitsevan muinaisjäännöksen koetutkimukset suoritetaan kesän 2017 aikana.

Tuusulan asemakaavan muutos

Tuuskodon asemakaavan muutosalue sijoittuu Palvelukeskus Tuuskodon alueelle ja ympäristöön. Palvelukeskus Tuuskoto sijaitsee Hyrylän ydintaajamasta noin 2 km koilliseen. Suunnittelualue rajautuu Tuusulanjärveen, koillisessa golf-kenttään, kaakossa Järvenpääntiehen ja lounaassa asuinkortteleihin.

Asemakaavan muutostyön tavoitteena on tutkia Palvelutalo Tuuskodon hoivatoiminnasta vapautuville tiloille uutta käyttöä. Lisäksi tavoitteena on selvittää alueen suojelu- ja virkistystarpeet sekä täydennysrakentamismahdollisuudet. Kaavatyön yhteydessä selvitetään myös meluntorjuntatarve.

Kaavatyö on käynnistynyt syksyllä 2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla on ollut nähtävillä 3.12.-4.1.2016 välisenä aikana ja siihen voi tutustua koko kaavatyön ajan Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, C-siipi). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy myös tästä linkistä: Tuuskoto päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Asemakaavan muutoksen luonnosvaihe

Asemakaavatyötä on jatkettu valmistelemalla kolme luonnosvaihtoehtoa vuorovaikutuksen käymiseksi. Kuntakehityslautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosluonnosvaihtoehdot MRA 30 §:n mukai­sesti nähtä­ville. Vaihtoehtoihin voi tutustua näillä sivuilla sekä Tuusulan kunnan 3 B-kerroksen asiakaspalvelussa, os. Hyryläntie 16, 04300 Tuusula, 3.11.-9.12.2016 vä­lisenä aikana.
Ote kuntakehityslautakunnan päätöksestä 19.10.2016 §132.

Tuuskodon asemakaavamuutoksen selostus 

Asemakaavan muutoksen selostuksen liite 3, kaavakartat ja kaavamääräykset:

 Asemakaavan muutoksen selostuksen liite 4, kaavatyötä havainnollistava aineisto:

Yleisötilaisuus

Tuuskodon asemakaavan muutosluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus Tuusulan kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoustilassa (osoite: Hyryläntie 16) keskiviikkona 23.11.2016 klo 17.30-19.30.

Osallistujia oli noin 20 ja keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. Kiitos kaikille osallistujille.

Yleisötilaisuus_23112016_Tuuskoto

 

Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Teija Hallenberg, p. 040 314 3039.

Viistokuva suunnittelualueesta. Kuvassa keskellä Tuuskodon palvelukeskus, oikealla Koivukuja ja Kotoranta. Kuva ©Tuusulan kunta.

viistokuva nettiin