A

Tuuskodon asemakaavan muutos, kaava 3562

Tuuskoto opaskartalla

Tarjouspyyntö

Tuusulan Tuuskodon alueen muinaisjäännösten arkeologisista koetutkimuksista. 7.4.2017

Tuusulan kunta on käynnistänyt tarjouskilpailun arkeologisten koekaivausten suorittamiseksi Tuusulan pappilan ympäristössä.

Tarjouspyyntö Tuusulan kunta arkeologinen koekaivaus

LIITE 1 Koekaivausalueet

LIITE 2 Museoviraston lausunto Tuuskodon asemakaava muutosluonnokseen

LIITE 3 Muistio neuvottelusta Museovirasto Tuusulan kunta ja seurakunta

LIITE 4a KansilehtiLIITE 4 b TUUSULA,Tuuskoto asemakaavan muutoksen edellyttämä arkeologinen tutkimustarveLIITE 4 c Kartta muinaisjäännösalueesta

Kysymykset ja vastaukset

Tiedusteluun puunkaadosta?
Vastaus: Kunta tai maanomistaja hoitaa puunkaadon tarvittavilta osin. Rakennusalat, joille koekaivauksia on tarkoitus tehdä, merkitään maastoon puupaaluin viikolla 16.

Tiedusteluun, että onko kunnalla tarjota kaivinkonetta ja kuljettajaa kenttätöiden ajaksi?
Pitääkö koneellisesta kaivuusta koituvat kustannukset sisältyä kokonaishintaan?

Vastaus: Kokonaishintaan kuuluu, että tarjoaja huolehtii paikalle tarvittavat koneet ja laitteet ja huolehtii niiden kustannuksista.

Koekaivuualueet ja niiden likimääräiset pinta-alat

Tuusulan asemakaavan muutos

Tuuskodon asemakaavan muutosalue sijoittuu Palvelukeskus Tuuskodon alueelle ja ympäristöön. Palvelukeskus Tuuskoto sijaitsee Hyrylän ydintaajamasta noin 2 km koilliseen. Suunnittelualue rajautuu Tuusulanjärveen, koillisessa golf-kenttään, kaakossa Järvenpääntiehen ja lounaassa asuinkortteleihin.

Asemakaavan muutostyön tavoitteena on tutkia Palvelutalo Tuuskodon hoivatoiminnasta vapautuville tiloille uutta käyttöä. Lisäksi tavoitteena on selvittää alueen suojelu- ja virkistystarpeet sekä täydennysrakentamismahdollisuudet. Kaavatyön yhteydessä selvitetään myös meluntorjuntatarve.

Kaavatyö on käynnistynyt syksyllä 2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla on ollut nähtävillä 3.12.-4.1.2016 välisenä aikana ja siihen voi tutustua koko kaavatyön ajan Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, C-siipi). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy myös tästä linkistä: Tuuskoto päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Asemakaavan muutoksen luonnosvaihe

Asemakaavatyötä on jatkettu valmistelemalla kolme luonnosvaihtoehtoa vuorovaikutuksen käymiseksi. Kuntakehityslautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosluonnosvaihtoehdot MRA 30 §:n mukai­sesti nähtä­ville. Vaihtoehtoihin voi tutustua näillä sivuilla sekä Tuusulan kunnan 3 B-kerroksen asiakaspalvelussa, os. Hyryläntie 16, 04300 Tuusula, 3.11.–9.12.2016 vä­lisenä aikana.
Ote kuntakehityslautakunnan päätöksestä 19.10.2016 §132.

Tuuskodon asemakaavamuutoksen selostus 

Asemakaavan muutoksen selostuksen liite 3, kaavakartat ja kaavamääräykset:

 Asemakaavan muutoksen selostuksen liite 4, kaavatyötä havainnollistava aineisto:

Yleisötilaisuus

Tuuskodon asemakaavan muutosluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus Tuusulan kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoustilassa (osoite: Hyryläntie 16) keskiviikkona 23.11.2016 klo 17.30-19.30.

Osallistujia oli noin 20 ja keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. Kiitos kaikille osallistujille.

Yleisötilaisuus_23112016_Tuuskoto

 

Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Teija Hallenberg, p. 040 314 3039.

Viistokuva suunnittelualueesta. Kuvassa keskellä Tuuskodon palvelukeskus, oikealla Koivukuja ja Kotoranta. Kuva ©Tuusulan kunta.

viistokuva nettiin