Suutarintien asemakaava

Avaa Suutarintien OAS klikkaamalla kuvaa! 

Asemakaava on hyväksyttä ja saanut lainvoiman.

Kaavamateriaali:

Ehdotusvaiheen materiaali:

Kaavaehdotus nähtävillä

 

Suutarintien asemakaavan muutos, luonnosvaihe.

Suunnittelualueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 25.2.-31.3.2016 ja luonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 17.3.2016.

  • Asemakaavan luonnokset olivat  MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä kunnantalolla kaavoituksessa, os. Hyryläntie 16, Tuusula.

Suunnittelualue sijoittuu Tuusulan keskuksen Hyrylän kunnanosaan, nykyisen Suutarintien ja kunnantalon välille, Hyrylän länsilaitaan. Suunnittelualue on kooltaan noin 4,1 ha.

Kaavatyön tavoitteena on mm. muuttaa asemakaavaa siten, että vanhan paloaseman kortteliin ja sen lähialueelle voidaan rakentaa tehokas asuinkerrostalokortteli sekä liike- ja toimistotiloja. Samalla selvitetään virkistysalueiden kehittämismahdollisuuksia ja Hyryläntien (Rapsikanmäki) varrella sijaitsevan vanhan rakennuksen sekä paloaseman vanhimman osan suojelutarpeet. Tavoitteena on kehittää Jokipuiston roolia paikallisesti merkittävänä puistoalueena, ja vahvistaa sen yhteyttä Tuusulanjärvelle. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.

Hyrylän ydintaajaman tiivistyminen edellyttää pysäköinnin eri rakenteellisten vaihtoehtojen tutkimista ja kevyen liikenteen jouhevien yhteyksien järjestämistä keskustan alueella.  

Kunnan tavoitteena on etsiä yhteistyökumppaniksi rakennuttaja, jotta kaavatyö voidaan viedä loppuun hankekaavana.

Suunnittelualueelle on laadittu viisi asemakaavan ja asemakaavan muutosvaihtoehtoa, joissa on osoitettu vaihtoehtoisia tapoja ottaa suunnitelualuetta tavoitteiden mukaisesti muuhun käyttöön.

Kuntakehityslautakunta päätti asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnosvaihtoehdot MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Teija Hallenberg, sähköposti: teija.hallenberg(at)tuusula.fi, puhelin 040 314 3039.

Asemakaavan muutosluonnos

Asemakaavaluonnoksen selostus

Liite 1:OAS

Liite 2: OAS saadut mielipiteet ja niiden vastineet

Liite 3: Asemakaavamuutosluonnokset A-E

Liite 4: Luonnoksia havainnollistava materiaali A-E

Liite 5: Nykyiset yleiseen pysäköintiin osoitetut alueet

Liite 6: Pysäköintivaihtoehtojen vertailua

3D havainnekuva vaihtoehto A: etelään - pohjoiseen - keskustanäkymä

3D havainnekuva vaihtoehto B: etelään - pohjoiseen - keskustanäkymä

3D havainnekuva vaihtoehto C: etelään - pohjoiseen - keskustanäkymä

3D havainnekuva vaihtoehto D: etelään - pohjoiseen - keskustanäkymä

3D havainnekuva vaihtoehto E: etelään - pohjoiseen - keskustanäkymä

Kaava-alueella sijaitsevien rakennusinventointikohteiden kuvaus

Suutarintien OAS nähtävillä 19.11. - 4.12.2015

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 19.11.-4.12.2015.
Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen ja kaavasuunnittelija Teija Hallenberg .

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, eli OAS, on maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §) perustuva kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. OAS:ssa määritellään asemakaavan valmistelussa ja asemakaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet sekä toteutustavat.

>> Avaa Suutarintien OAS tästä...


OAS:n tehtävänä on mm. vastata kysymyksiin:

  • Mitä suunnitellaan ja mitkä ovat kaava tavoitteet?
  • Miten kaavaprosessi etenee?
  • Keitä valmistelussa kuullaan?
  • Miten suunnittelutyöhön voi osallistua?
  • Ketkä valmistelevat kaavaa?

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisen nähtävilläolon aikana kerätään palautetta mm. lähtötiedoista, prosessista, tavoitteista ja arvioitavista vaikutuksista. Voit halutessasi jättää mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta myös sähköpostitse osoitteella: kaavoitus(at)tuusula.fi.

Huom! Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmaa päivitetään työn kuluessa tarpeen mukaan ja se on nähtävillä kunnan nettisivuilla koko kaavoitusprosessin ajan!