Paikkatiedon, maankäytön ja kaavoituksen tietosuojalauseke

TIETOSUOJALAUSEKE / TIEDOTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA JA REKISTERÖIDYN OIKEUKSISTA

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

 

I HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TUUSULAN KUNNAN PAIKKATIETO-, MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSYKSIKÖISSÄ

1. Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitus

Paikkatietoyksikkö ylläpitää Tuusulan kuntarekisteriä (Facta, CGI) pääkäyttäjänä. Kaavoitus käsittelee henkilötietoja kaavapalautteen keräämisen yhteydessä ja hakemusten (esim. poikkeuslupa- ja kaavoitushakemukset) tuloksena tehtäviä päätöksiä varten. Maankäyttö kerää henkilötietoja esimerkiksi tontinhaun ja sopimusten käsittelyn yhteydessä.

Yksiköissä kerättävät ja käsiteltävät aineistot ja dokumentit sisältävät seuraavia henkilötietoja:

  • Rekisteröidyn nimi
  • Henkilötunnus
  • Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn ikä, syntymävuosi, ammatti
  • Kotikuntakoodi ja tiedot muuttopäivistä
  • Kansalaisuus, siviilisääty, rekisteritila
  • Kiinteistötunnus ja rakennustunnus
  • Tontinhakuun liittyen: työnantaja ja työnantajan osoite, varallisuustietoja

 

2. Henkilötietojen käsittely ja suojaus

Tietoja käsitellään voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja kouluttaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 

3. Henkilötietojen säilyttäminen ja salassapito

Rekisterin salassa pidettävät tiedot sekä säilytysajat, arkistointi ja hävittäminen on määritelty Tuusulan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmassa.

 

 

II KUMPPANEIDEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TIETOJEN KÄSITTELY

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Kuntarekisteriin tiedot tuodaan Väestötietojärjestelmästä (Digi- ja väestötietovirasto) ja Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (Maanmittauslaitos).
Lisäksi tietoja kerätään suoraan hakemusten lähettäjiltä ja sopimusten osapuolilta.

 

5. Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kunnan ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmästä laillisin perustein luovutettavia tietoja (Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 453/2002).

Henkilötietoja ei luovuteta EU-tai ETA-maiden ulkopuolelle.

 

 

III REKISTERÖIDYN OIKEUDET OMIIN TIETOIHIN

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on pyynnöstä toimitettava jäljennös rekisteröidylle hänen osaltaan käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Mikäli rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle siihen syy ja lisäksi kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja on käsitelty, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679) artiklaan 77.

Rekisterikohtaiset tietosuojaselosteet löytyvät täältä:
/tiedostopankki/index.tmpl?sivu_id=8719

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja verkkosivu

Osoite: PL 800, 00520 Helsinki

puh. 029 56 16670

http://www.tietosuoja.fi/fi/

 

 

IV REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSHENKILÖT 

6. Yhteystiedot

Rekisteristä vastaava henkilö: Kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka.

Tuusulan kunta

Kaavoitus

Moukarinkuja 4 C 4

PL 60, 04301 Tuusula

Puh 040 314 3501

heikki.lonka(at)tuusula.fi

 

Tietosuojavastaava: Pipsa Hännikäinen

Tuusulan kunta

puh 040 318 2753

pipsa.hannikainen(a)tuusula.fi