Mopoille sallittujen pyöräteiden määrää vähennetään Järvenpäässä ja Tuusulassa - tavoitteena liikenneturvallisuuden parantaminen

01.09.2015

Järvenpään kaupunki ja Tuusulan kunta ovat laatineet Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa moporeittiselvitykset. Selvityksissä on määritetty ne pyörätiet, joilla mopoilu on jatkossa edelleen sallittua ja pyörätiet, joilla mopoilu tullaan jatkossa kieltämään. Selvitysten laatiminen perustuu Liikenneviraston uuteen suunnitteluohjeistukseen. Reittiuudistusten tavoitteena on parantaa niin mopoilijoiden kuin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Mopojen siirto ajoradalle selkiyttää mopon asemaa ja vastuuta liikenteessä, autoilijat pystyvät havaitsemaan mopot paremmin ja pyörätiet rauhoittuvat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarpeisiin. Reittimuutokset toteutetaan pääsääntöisesti syksyn 2015 aikana.

Taustalla huoli mopoilun, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuudesta

Moporeittiuudistusten taustalla on Liikenneviraston uuden ohjeen Mopon paikka liikenneympäristössä (2013) täytäntöönpanosta. Valtakunnallisen ohjeen laadinta oli tarpeen liikenneturvallisuussyistä. Suomen mopokanta kasvoi vuosituhannen vaihteen jälkeen noin 2-3-kertaiseksi. Kehityksen myötä mopo-onnettomuuksien määrä kaksinkertaistui ja niiden onnettomuuksien määrä, joissa mopo oli aiheuttava osapuolena, jopa kuusinkertaistui. Liikenneympäristön suunnitteluohjeet mopoilun osalta pysyivät vuosia ennallaan, vaikka mopoilu ja mopokanta kasvoivat. Mopoilijoiden määrän kasvu lisäsi jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden välisiä konflikteja.

Uusi ohje linjaa aiempaa selkeämmin sen, että mopon paikka on jalankulku- ja pyöräteiden sijaan ajoradalla, etenkin taajamissa. Jatkossa mopoilu pyöräteillä on sallittua pääsääntöisesti vain taajaman ulkopuolella pääteiden ja vilkasliikenteisten seututeiden varsilla. Pyöräteillä mopoilu voidaan sallia perustellusti mm. nopeusrajoitus, liikennemäärä, raskaan liikenteen osuus sekä piennarleveys huomioiden. Ohjeistuksen mukaisten ratkaisujen tavoitteena on selkeyttää mopoilijan paikkaa liikenneympäristössä sekä tehdä mopoilijoiden liikkumisesta ennakoitavampaa ja johdonmukaisempaa. Uuden ohjeistuksen mukainen moporeittien toteutus on tähän mennessä saatujen kokemusten (mm. Oulun seutu) mukaan vaikuttanut myönteisesti sekä mopoilun että jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuuteen että turvallisuuden tunteeseen yleensä.

Muutokset Tuusulassa ja Järvenpäässä

Käytännössä moporeittiuudistus tarkoittaa taajamien pyöräteillä useimmissa tapauksissa sitä, että pyörä-tieliikennemerkkien yhteydestä poistetaan sallittu mopoille -lisäkilvet. Lisäksi mopojen siirtymäkohtiin pyörätieltä ajoradalle lisätään mopoa osoittavia reittitunnuksia. Näiden tavoitteena on ennakolta kertoa mopoilijalle siirtymäkohdasta, jolloin kuljettajalla on mahdollisuus tehdä siirtymä suunnitellusti ja rauhallisesti. Kuntien ja Uudenmaan ELY -keskuksen vastuulla olevien pyöräteiden rajapinnat on käyty läpi yhteistyössä, jotta epäjatkuvuuksilta vältyttäisiin. Myös uudistukset pyritään toteuttamaan samassa aikataulussa.

Tuusulan osalta moporeitit muuttuvat siten, että Hyrylän alueen, Jokelan ja Kellokosken taajamissa mopolla ajetaan jatkossa ajoradalla. Taajamaan johtavien tai niitä halkovien maanteiden pyöräteillä mopoilu sallitaan jatkossa ajoradan nopeusrajoitukseen, liikennemäärään tai yleisiin väyläolosuhteisiin liittyvien kriteerien perusteella. Perusperiaatteista tehdään myös muutamia poikkeuksia, joiden tavoitteena on moporeittien jatkuvuus tai kohtuuttoman reittipituuden kasvun välttäminen.

Järvenpään osalta moporeitit muuttuvat siten, että Poikkitiellä ja Sibeliuksenväylällä mopolla ajetaan jatkossa ajoradalla.  Pohjoisväylällä ja Vähänummentiellä pyöräteillä mopoilu kuitenkin sallitaan liikennemäärien ja pientareiden kapeuden vuoksi. Perusperiaatteista poiketen on suunniteltu, että mopoilu säilyy sallittuna Pajalantien varrella sekä Seutulanpolulla ja Piironpolulla reittipituuden kasvun välttämiseksi ja liikennemäärien hallitsemiseksi lukion luona. Ratkaisua vielä pohditaan ja parhaillaan tehdään seurantatyötä tämän osalta.

Muutosvaihe edellyttää tarkkaavaisuutta kaikilta tiellä liikkujilta

Mopojen siirtyessä ajoradalle tarvitaan autoilijoiden ja mopoilijoiden yhteistä asennemuutosta. Autoilijoiden tulee ottaa mopoilijat huomioon tasavertaisina liikenteen osapuolina ja vastaavasti mopoilijoiden on kiinnitettävä huomiota ennakoivaan ajotapaan ja liikennesääntöjen noudattamiseen.

Etenkin autoilijoilta toivotaan nyt malttia liikenteeseen, sillä he ovat lähes poikkeuksetta kokeneempia kuljettajia ja uuteen tilanteeseen totutteleminen vie aikansa. Vaikka mopo on monessa tilanteessa hitaampi ajoneuvo, tulee ohittaminen tehdä harkiten ja varata siihen riittävästi aikaa ja tilaa. Liian läheltä tehdyt ohitukset heikentävät mopoilijan tasapainoa ja vaarantavat turvallisuutta. Taajama-alueiden 40 km/h nopeusrajoitusalueilla mopojen ohittelu ei muutenkaan ole tarpeen, ainakaan ajallisen hyödyn takia.

Mopoilijoilta moporeittiuudistus edellyttää ennen muuta ennakoivaa ajotapaa. Nopeus on tärkein yksittäinen tekijä, mutta tärkeä on oivaltaa myös liikenteen vuorovaikutteisuus. Muiden havainnointi ja omien aikeiden ennakoitavuus ovat keskeisiä turvallisuustekijöitä. Mopon ajamiseen vaaditaan M-kortti, joten kuljettajan on hallittava liikennesäännöt. Muun moottoriajoneuvoliikenteen seassa tämän asian tärkeys korostuu. Myös vanhempien on hyvä ohjeistaa mopoikäisiä oikeanlaiseen liikennekäyttäytymiseen.

Siellä missä mopot saavat jatkossakin kulkea pyöräteillä, pitää mopoilijoiden kunnioittaa hitaampia ja suojattomampia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Liian suuret nopeudet aiheuttavat vaaratilanteita sekä synnyttävät muissa kulkijoissa turvattomuuden tunnetta. Vauhdin lisäksi mopojen ääni saattaa aiheuttaa pelkoa. Etenkin pienten lasten ohi kuljettaessa nopeutta tulee laskea tuntuvasti, sillä lasten liikkuminen on hyvin arvaamatonta. Myös alikulkukäytävien kohdalla ajonopeutta tulee alentaa tuntuvasti. Mopoilijan on otettava huomioon, miten pitkälle todellisuudessa on näkyväisyyttä ja varottava risteävistä suunnista tulevia kulkijoita. Tieliikennelaki 3§ sanoo: Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Tutustu suunniteltuihin moporeittimuutoksiin

 

Lisätietoja

Jukka-Matti Laakso, Tuusulan kunta, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Sari Piela, Järvenpään kaupunki, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Marko Kelkka, Uudenmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Takaisin