Tuusula sai uuden yleiskaavan

14.11.2022 klo 19.15

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Tuusulan yleiskaavan 2040 kokouksessaan 14.11.2022. Perusteellinen kaavatyö on aloitettu jo 13 vuotta sitten, ja yleiskaava linjaa kasvun suuntia 20 vuoden päähän. Kaava mahdollistaa Tuusulan kehittämisen ja asukasmäärän vahvan kasvun.

Asumiselle on osoitettu laajenemisalueita, ja niiden toteutumista on vaiheistettu. Yleiskaavalla kehitetään Hyrylän ja Jokelan keskustaa, Kellokoskella maankäyttöä jää ohjaamaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Joukkoliikenteen runkokäytävien varsia tiivistetään asuinkerrostalokorttelivaltaisiksi. Pientaloalueita osoitetaan ennen kaikkea taajamien laitamille.

Yleiskaavassa korostuvat erityisesti:

  • monimuotoiset asuinalueet
  • keskustojen kehittäminen
  • kunnan elinkeinoelämän ja palveluiden toimintaedellytyksien parantaminen
  • liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edistäminen sekä varautuminen merkittäviin uusiin raideyhteyksiin
  • rakennetun ympäristön, maiseman, luonnonarvojen ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
  • virkistysalueiden riittävyyden turvaaminen. 

Edellytyksiä yritystoiminnalle

Yleiskaavassa osoitetaan uutta työpaikkarakentamista Itäväylän varrelle ja Kaakkois-Tuusulaan. Vantaan kuntarajan tuntumaan Senkerin-Kiilan alueelle mahdollistetaan kiertotaloustoimintoja ja maa-ainesten läjitystä. Kaavassa varaudutaan myös valtakunnallisiin liikennehankkeisiin Lentorataan ja Tallinna-tunneliin.

Paikalliselle liikenteelle osoitetaan uusia yhteystarpeita mm. Lahelaan ja Koillis-Hyrylään. Uudet ympäristöluvan mukaiset lentokonemelukäyrät ohjaavat osaltaan rakentamista.

Luonnonsuojelu huomioidaan

Luonnonsuojelualueiden kooksi esitetään yleiskaavassa noin 240 hehtaaria. EU:n biodiversiteettistrategian mukaan tavoitteena on, että vuonna 2030 tiukasti suojeltuja alueita on 10 % pinta-alasta.

Luonnonsuojelualueiden perustamisen lisäksi luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja edistäminen suojelualueiden ulkopuolella on hyvin tärkeää. Luonnonsuojelualueiden ohella yleiskaavassa on käyttötarkoitusmerkinnän lisäksi korvamerkittynä sl-, luo- ja ge -rajauksilla alueita, joissa arvokas luonto pitäisi huomioida. Kaikki arvokkaat luontokohteet on kerätty yleiskaavan luontoliitteeseen, jossa kerrotaan, minkälaista luontoa rajauksen avulla pyritään säästämään.

Yleiskaava määrittää suuret linjat

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa sovitetaan yhteen yhdyskunnan toimintoja, kuten asutusta, palveluja, työpaikkoja ja virkistysalueita. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen suuret linjat, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaavan pohjalta ei rakenneta.

Yleiskaava ei korvaa kaikkia kunnan osayleiskaavoja. Koko kunnan laajuudelta esitetään kuitenkin lentokonemelukäyrät, arvokkaat luontokohteet, liikennehankkeita, työpaikka-alueiden laajenemissuunnat ja yhdyskuntateknisen huollon alueet.

Yleiskaavatietoa verkossa: /yleiskaava
Kaava-aineisto karttapalvelussa (tulee tarjolle lähiaikoina): https://kartta.tuusula.fi/

Lisätietoja:

Pormestari Kalle Ikkelä, 040 314 3001

Yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström, 040 314 3513

Takaisin