Kunnanhallituksen päätöksiä 10.6.2024

10.06.2024 klo 20.20

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 10.6.2024.

§ 230 Talousarviokehys vuodelle 2025

Poistettiin listalta ja käsitellään myöhemmin.

 

§ 231 Hyrylän sote-​keskus,​ pienempien tilojen rahoituksen esisopimus

Kati Lepojärvi teki Ari Nymanin kannattamana palautusehdotuksen:

Kunnan ja Keusoten väliseen esisopimukseen tulee kirjata kunnan ja Keusoten väliset/yhteiset hankesuunnitelmat, ei kunnan omia, kunnan päätöksentekoon kuuluvia keskeneräisiä suunnitelmia.

Lisäksi, koska kunnan taloustilanne talousarvion perusteella vaikeutuu huomattavasti seuraavina vuosina, tulee kunnan keskittyä lakisääteisiin, kriittisiin ja kuntalaisten edun ja kuntastrategian mukaisiin hankkeisiin.

Esitämme, että hyvinvointikeskukseen toteutetaan Keusoten tarvitsemat tilat, kuten perhekeskus ja sote-asema ja näiden ja Tuusulan kunnan tarvitsema pysäköintitalo.

Kunta voi vastata suunnitelman mukaisesti pysäköintitalon hankinnasta ja paikkojen vuokraamisesta Keusoten ja muiden toimijoiden tarpeisiin.

Esitämme, että hankesuunnitelmaan jätetään kuitenkin varaus mahdollisen kirjaston ja yhteisötilojen tulevaisuuden tarpeiden varalta, joita voidaan tarkastella, suunnitella ja toteuttaa taloustilanteen parantuessa. Samalla voidaan jättää tilaa ja varaus uimahallin tilojen laajentamiselle ulkoalueelle, jonka selvitys ja suunnittelu on kesken.

Yhteisötiloja tulisi tarkastella myös huomioiden kampuksiin suunnitellut yhteiskäyttötilat sekä tulevan palvelukeskuksen kokoustilat, joita ei tämän pykälän liiteaineistossa ollut huomioitu.

Kunnanhallitus päätti äänin 10-2 esityksen mukaisesti:

 • hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän sote-​keskuksen pienempien tilojen rahoitussopimuksen
 • merkitä tiedoksi sopimuksen liitteenä olevat tarveselvitykset
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa välittömästi.

 

§ 232 Seppäinpuisto,​ asemakaavan muutos,​ kaavanumero 3646,​ Kellokoski,​ hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä laaditun Seppäinpuiston asemakaavan muutoksen numero 3646 sekä sitovan tonttijaon ja tonttijaon muutoksen kortteliin 7017 muodostaen tontit 21-30, osaan korttelia 7018 muodostaen tontit 5-11 sekä kortteliin 7063 muodostaen tontit 1-3
 • hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä laaditun Seppäinpuiston asemakaavan muutoksen numero 3646 sekä sitovan tonttijaon ja tonttijaon muutoksen kortteliin 7017 muodostaen tontit 21-30, osaan korttelia 7018 muodostaen tontit 5-11 sekä kortteliin 7063 muodostaen tontit 1-3.

 

§ 233 Jokelan Asemapolun alueen asemakaavamuutos nro 3634,​ ehdotuksen nähtäville asettaminen

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä laaditun Jokelan Asemapolun alueen,​ kaavanumero 3634 asemakaavaehdotuksen ja luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet.
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

 

§ 234 Tuusulan Jäniksenlinnan,​ Santakosken,​ Siippoon,​ Kaikulan,​ Ruotsinkylän,​ Palaneenmäen,​ Vähä-​Muorin ja Takojan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma,​ hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä Jäniksenlinnan,​ Santakosken,​ Siippoon,​ Kaikulan,​ Ruotsinkylän,​ Palaneenmäen,​ Vähä-​Muorin ja Takojan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman
 • toimittaa Jäniksenlinnan,​ Santakosken,​ Siippoon,​ Kaikulan,​ Ruotsinkylän,​ Palaneenmäen,​ Vähä-​Muorin ja Takojan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman ja suojelusuunnitelmasta tekemänsä päätöksen tiedoksi Uudenmaan ELY-​keskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
 • lähettää Jäniksenlinnan,​ Santakosken,​ Siippoon,​ Kaikulan,​ Ruotsinkylän,​ Palaneenmäen,​ Vähä-​Muorin ja Takojan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tiedoksi ja toimenpiteitä varten rakennusvalvontaan,​ yhdyskuntatekniikkaan,​ kuntasuunnitteluun,​ vesihuoltoliikelaitokselle ja Keski-​Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

§ 235 Viranhaltijapäätösten otto-​oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei se ota mainittuja viranhaltijapäätöksiä kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 236 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 237 Muut asiat

Kunnanhallitus päätti merkitä mahdolliset muut asiat tiedoksi.

 

§ 238 Koillis-​Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma,​ ehdotuksen nähtäville asettaminen

Kunnanhallitus päätti asettaa Koillis-​Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelman nähtäville 30 päiväksi lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten.

 

§ 239 Mattila II,​ kaava nro 3648,​ ehdotuksen nähtäville asettaminen

Anna Yltävä esitti asian palauttamista valmisteluun:

Palautetaan uudelleen valmisteluun. Suotietä ei tule sulkea Tuusulantien päästä ja ohjata liikennettä uudelle rakennettavalle Einarinkadulle. Suotien jatkeen rakentaminen on kallista pehmeän maaperän ja paineellisen pohjaveden takia. Se ei lisää liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta eikä asumisviihtyvyyttä alueella. Se myös katkaisee VP alueen ja pienentää nykyistä pientä puistoaluetta entisestään.

Ehdotuksesta on syytä pyytää myös teknisen lautakunnan lausunto.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Kunnahallitus päätti asettaa Mattila II asemakaava ja asemakaavan muutos,​ kaava nro 3662,​ ehdotuksen ja sitovan tonttijaon kortteleille 5008-​5029 MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

 

 

Esityslista

Takaisin