Tuusulan kunnan varautuminen mahdolliseen sähköpulaan – yksiköiden toiminta katkojen aikana

23.12.2022

Tuusulan kunta on aloittanut varautumisen mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin kunnan palveluissa. Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan. Lisätietoja sähköpulasta Fingridin verkkosivuilla.

Kunta viestii mahdollisesta sähköpulasta ennakoiden ja monikanavaisesti. Yksiköt viestivät yksikkökohtaisista toimintatavoista ja poikkeusjärjestelyistä mahdollisuuksien mukaan ennakoivasti tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Yksiköiden yhteydenotto- ja palvelumahdollisuuksiin vaikuttavat verkko- ja puhelinyhteyksien toimintakyky mahdollisten katkojen aikana.

Mahdollinen sähköpula vaikuttaa seuraavilla tavoin Tuusulan kunnan palveluihin:

Sivistyksen toimialueen palvelut

Varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelut

Varhaiskasvatusta ylläpidetään lapsen ja oppilaan omassa yksikössä. Mahdollisten sähkökatkojen aikana päiväkotien, avoimen varhaiskasvatuksen sekä perhepäivähoitajien toimintaa ylläpidetään kaikissa yksiköissä lasten hoitoaikojen varausten mukaisesti.

Koulujen ja lukion toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti noudattaen lukujärjestykseen merkittyjä koulutyön alkamis- ja päättymisaikoja. Koulukuljetukset järjestetään normaalin aikataulun mukaisesti. Koululaisten iltapäiväkerhot pidetään avoinna ja toiminta järjestetään mahdollisimman normaalisti.

Mikäli sähkökatko vaikuttaa päivän aterioiden valmistamiseen, yksiköissä jaetaan tilanteesta riippuen lämmin tai kylmä ravitsemuksellinen ateria. Iltapäivätoiminnassa varaudutaan välipalassa ruokaan, joka ei vaadi lämmittämistä.

Tuusulan opiston ja kuvataidekoulun opetusta ei järjestetä, mikäli sähkökatko on tiedossa etukäteen.

Vapaa-aikapalvelut

Nuorisotilat suljetaan ennakoiden, mikäli katkoista saadaan tieto edellisen vuorokauden aikana. Mikäli sähkökatko tulee nuorisotilan ollessa auki, nuorisotila pidetään avoinna turvallisuus huomioiden.

Koulunuorisotyö-toiminta järjestetään mahdollisimman normaalisti. Koulunuorisotyöntekijät noudattavat koulujen ohjeistusta.

Ennalta tiedossa olevien sähkökatkojen aikana uimahalli on suljettuna. Mikäli sähkökatko tulee yllättäen, asiakkaat ohjataan turvallisesti ulos uimahallista.

Ennalta tiedossa olevien sähkökatkojen aikana jäähalli ja oheistilat ovat suljettuna. Mikäli sähkökatko tulee yllättäen, asiakkaat ohjataan turvallisesti ulos jäähallista.

Kulttuuripalvelut

Päiväkotien ja koulujen kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaista toimintaa ei järjestetä, mikäli sähkökatko on tiedossa etukäteen.

Sähkökatkojen aikana kirjaston tilat suljetaan asiakkailta ja heidät ohjataan pääsääntöisesti ulos. Lasten ja muiden apua tarvitsevien kohdalla käytetään harkintaa ja heidän turvallisuutensa varmistetaan. 

Museot ovat suljettuina ennalta tiedossa olevan sähkökatkon aikana. Mikäli sähkökatko tulee yllättäen, museovierailijat ohjataan turvallisesti ulos rakennuksesta.

Kasvun ja ympäristön toimialueen palvelut

Rakennusvalvonta toimii ennalta tiedossa olevien enintään kahden tunnin sähkökatkojen aikana melko normaalisti. Tapaaminen rakennustarkastajien kanssa tulee sopia ennakkoon. Katselmukset suoritetaan mahdollisuuksien mukaan.

Tekninen palvelupiste
palvelee asiakkaita ennakkoon tiedossa olevien sähkökatkojen aikana lähtökohtaisesti puhelimitse, sähköpostitse, sekä lupapistepalvelun kautta (puhelin- ja verkkoyhteyksien ollessa käytettävissä). Tapaamisista teknisessä palvelupisteessä tulee sopia ennakkoon.

Yhteisten palveluiden toimialueen palvelut

Asiakaspalvelu TuusInfo suljetaan ennakoiden, mikäli katkoista saadaan tieto edellisen vuorokauden aikana. Yllättävien sähkökatkojen aikana TuusInfon tilat suljetaan asiakkailta ja heidät ohjataan pääsääntöisesti ulos. Lasten ja muiden apua tarvitsevien kohdalla käytetään harkintaa ja heidän turvallisuutensa varmistetaan. Jokelan ja Kellokosken pisteissä toimitaan kirjaston ohjeistuksen mukaisesti. Sähkökatkojen aikana asiakkaille tarjotaan palvelua puhelimitse ja sähköisiä kanavia hyödyntäen (puhelin- ja verkkoyhteyksien ollessa käytettävissä).

Ennalta tiedossa olevien sähkökatkojen aikana holhoustoimen edunvalvontapalveluiden, työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden ja ohjaamopalveluiden palvelupisteet ovat suljettuna. Mikäli sähkökatko tulee yllättäen, asiakkaat ohjataan turvallisesti ulos palvelupisteistä. Sähkökatkojen aikana asiakkaille tarjotaan palvelua puhelimitse ja sähköisiä kanavia hyödyntäen (puhelin- ja verkkoyhteyksien ollessa käytettävissä).

Yhteisötilat

Yhteisötilat eivät ole käytössä ennakkoon tiedossa olevien ja yllättävien sähkökatkojen aikana. Yllättävien sähkökatkojen aikana yhteisötilojen käyttäjien on poistuttava turvallisesti tiloista.

Muut varautumistoimet sähkökatkojen varalle

Tuusulan kunnan eri yksiköissä varaudutaan monin eri toimin mahdollisiin sähkökatkoihin. Alla on esiteltynä muutamia keskeisiä toimia:

 • Kunta hankkii varavoimalähteitä turvaamaan kriittisten kohteiden sähkönsaannin.
 • Valaistus ja näkyvyys
  • Yksiköihin hankitaan paristoilla toimivia valonlähteitä.
  • Asiakkaita pyydetään huomioimaan sähkökatkojen aikana puuttuva valaistus yksiköiden pysäköinti- ja piha-alueilla.
  • Lasten ja nuorten huoltajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota lapsensa näkyvyyteen pimeässä (led-huomiovalot, heijastimet).
 • WC:n ja viemärien käyttö ohjeistetaan yksikkökohtaisesti toiminta huomioiden. Lisätietoja vesihuollon varautumisesta Tuusulan Veden tiedotteessa.
 • Yksiköt huomioivat ilmanvaihdon ja lämmityksen toimimattomuuden toiminnan suunnittelussa. Auki pidettävien tilojen, kuten päiväkotien ja koulujen, on arvioitu pysyvän lämpimänä sähkökatkojen aikana, mutta lapsille, oppilaille ja henkilöstölle suositellaan lämpimien varavaatteiden mukaan ottamista.
 • Hissien käyttö on sähkökatkojen mahdollisuuden aikana kielletty.

Lisätiedot Tuusulan kunnan varautumisesta sähkökatkoihin:
Kansliapäällikkö Virpi Sailas, 040 314 3401, virpi.sailas@tuusula.fi
Turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki, 040 314 3029, erkki.vahamaki@tuusula.fi

Yksikkö- ja toimintakohtaiset tiedot yksiköiden esihenkilöiltä ja toimintaa järjestäviltä tahoilta. 

Takaisin