Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten avustukset

Lisätiedot

Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori
Marjo-Kaisa Konttinen
p. 040 314 3035
marjo-kaisa.konttinen(at)tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan myöntämät avustukset 10 000€ käytettäväksi rekisteröityjen voittoa tuottamattomien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukemiseen ovat haettavana.

Toiminnan tulee kohdistua tuusulalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 
Ensisijaisesti avustuksia myönnetään

 • erityisesti koronasta johtuvaan syrjäytymisen ehkäisyyn
 • syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuuden edistämiseen
 • yhteisöllisyyteen ja eri-ikäisten kohtaamiseen
 • koronasta selviytymiseen ja elpymiseen kohdistuviin toimenpiteisiin.


Hakemukset

Avustushakemus täytetään sähköisen asioinnin kautta ja vaatii tunnistautumisen.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustushakemus 2021 

Ohje sähköisen lomakkeen täyttämiseen

Huolehdithan, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet valmiina, kun täytät hakemusta.

Hakemuksessa kysytään:

 • Yhdistyksen nimi ja osoite
 • jäsenmäärä
 • lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot
 • pankkitili
 • paljonko avustusta haetaan ja mihin se on on tarkoitus käyttää
 • paljonko hakija on saanut avustusta Tuusulan kunnalta edellisenä vuonna ja mihin se on käytetty
 • mitä muita avustuksia hakija on saanut muiden kuin Tuusulan kunnan myöntämänä

Liitteet liitetään sähköiseen hakemukseen (kaikki liitteet on toimitettava ennen hakuajan päättymistä):

 • järjestön tai yhteisön säännöt
 • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta vuodelta

Avustusta haettaessa on myös käytävä ilmi

 • minkä suuruiseen asukasryhmään toiminta kohdistuu
 • perustelut avustuksen hakemiseksi sekä suunnitelma avustuksen käytöstä

Uusien hakijoiden on annettava edellä luetellut tiedot täydellisinä. Aikaisemmin avustusta saaneet järjestöt tai yhteisöt ilmoittavat mahdollisista muutoksista nimenkirjoittajien ja sääntöjen osalta.

Kunnan myöntämien avustusten saamisen ehtona on, että avustettava ennen avustuksen maksatusta esittää selvityksen edellisen kerran saamansa kunnan avustuksen käytöstä ja arvion sen vaikuttavuudesta. Selvityksenä hyväksytään jäljennös ko. avustusvuoden tuloslaskelmasta, taseesta, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta, jossa kuvaillaan avustuskohteen toteutumista ja arviota sen vaikuttavuudesta. Hakija sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin, kuin sitä ei ole käytetty avustusanomuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

Kun hakemus on lähetetty sähköisesti Tuusulan sähköisen asioinnin kautta, varmista, että hakemuksen tila on Lähetetty. Jos hakemus jää Lähetetään-tilaan, ota yhteys lisätietoja antavaan henkilöön. 

Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, on hakulomakkeesta saatavilla paperiversio, joka lähetetään hakijalle erikseen pyydettäessä.

Lisätiedot

Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen.

Hakuaika

Hakemuksen liitteineen tulee olla toimitettuna 30.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Paperihakemus tulee jättää kuntaan viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä.