Keskustan yleissuunnitelman päivittäminen

Yleissuunnitelma on laadittu herättämään keskustelua Tuusulan keskustaajaman kehittämi-
sen suunnasta. Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan ideasuunnitelma, jonka avulla on pohdit-
tu erilaisia vaihtoehtoja, joiden hyviä ja huonoja puolia on kartoitettu keskustelun avauksek-
si ideoiden ja mielipiteiden keräämistä varten.

Yleissuunnitelmaa päivitetään tarpeen tullen.

Yleissuunnitelma 2017

 

Uusimman yleissuunnitelman laadinta on vielä kesken. 

Yleissuunnitelman tavoitteena on ollut sovittaa liikekeskustan kaupan, palvelujen ja asumi-
sen hankkeet yhteen monimuotoisen, tiiviin ja käveltävän keskustan ehdoilla. Suurin yksittäi-
nen kohde on yleissuunnitelmassa tutkittu kunnan toimintojen sijoitus sekä sen rakenteel-
linen ja kaupunkikuvallinen liittyminen muuhun rakenteeseen. Tiivistyvä keskustarakenne
edellyttää jatkossa uusia panostuksia myös pysäköinnin ja joukkoliikenteen ratkaisuihin kun-
nan pysäköintiohjeiden mukaisesti.
Suunnittelutyön tarkoituksena on ollut päivittää asemakaavoituksen pohjaksi olemassa ole-
va yleispiirteinen suunnitelma Hyrylän keskustan alueelta.

Ideakilpailu 2015 

Hyrylän keskustan ideakilpailu 2015

 

Keskustan yleissuunnitelma 2013

Miten Hyrylän keskustaa tulee kehittää? Miten Hyrylän pysäköinti pitää hoitaa? Mihin kauppojen pitää Hyrylässä sijoittua?

Yleissuunnitelma on laadittu herättämään keskustelua Tuusulan keskustaajaman kehittämisen suunnasta. Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan ideasuunnitelma, jonka avulla on pohdittu erilaisia vaihtoehtoja, joiden hyviä ja huonoja puolia on kartoitettu keskustelun avaukseksi ideoiden ja mielipiteiden keräämistä varten. Saatava palaute kootaan yhteen ja välitetään päättäjille ja suunnittelijoille.

Suunnittelutyön tarkoituksena on ollut laatia asemakaavoituksen pohjaksi yleispiirteinen suunnitelma Hyrylän keskustan alueelta. Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista alueelle kohdistuvien, nykytilanteeseen nähden mittavien uudistustarpeiden toteuttamista. Merkittävä koko keskustan uudistamista vauhdittava tekijä on ollut Rykmentinpuiston entisen varuskunta-alueen muutos keskustaajamaa laajentavaksi, noin 15 000 asukkaan alueeksi. Alueen asemakaavoitus on käynnistynyt yhdessä keskustan yleissuunnitelmatyön kanssa.

keskyleissuunnitelma

Vuoden 2013 Keskustan yleissuunnitelma (n. 25 Mt, pdf-tiedosto)

Hyrylän keskustan kaupallista keskittämistä pidettiin hyvänä, pysäköintipaikkojen riittävyyttä epäiltiin

Yleissuunnitelmaa laativat tuolloin Tuusulan kuntakehitys, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy ja Ramboll Finland Oy.