Keskustan yleissuunnitelman päivittäminen

Yleissuunnitelma on laadittu herättämään keskustelua Tuusulan keskustaajaman kehittämisen suunnasta. Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan ideasuunnitelma, jonka avulla on pohdit-
tu erilaisia vaihtoehtoja, joiden hyviä ja huonoja puolia on kartoitettu keskustelun avaukseksi ideoiden ja mielipiteiden keräämistä varten.

Yleissuunnitelmaa päivitetään tarpeen tullen.

Yleissuunnitelma 2021

Vuoden 2021 yleissuunnitelman tarkoitus on määritellä Hyrylän keskuksen tarkempia jatkosuunnittelun tarpeita elävyyden, viihtymisen, ajanvieton, liike-elämän, tapahtumien ja oleskelun keskuksena. Vetovoimaa vahvistaa oleellisesti asuntojen täydennysrakentamisen sekä palveluiden ja liike-elämän toimintojen lisäys. Uutta rakentamalla ja tiivistämällä saadaan lisää asukkaita ja elinkeinoelämän toimijoita sekä säilytetään ja lisätään liiketilojen kiinnostavuutta. Ajanvieton ja oleskelun kannalta rakentamista ja jalankulkuympäristö, viheralueet, katualueet ja aukiot on suunniteltava viihtyisäksi, toimivaksi, saavutettavaksi, kiinnostavaksi ja sujuvasti liikuttavaksi. Keinoina ovat kaunis ja laadukas rakennettu ympäristö, jossa virkistysmahdollisuudet, viheralueet, katuvihreä, tapahtumapaikat, kulttuuri ja historia liitetään yhteen houkuttelemaan ihmisiä keskukseen, samalla kehittäen liikenteen järjestelmää ja liikkumisen palveluja, jotta keskukseen on helppoa saapua ja liikkuminen on miellyttävää. Kehittämistavoitteet on tiivistetään yleissuunnitelmassa periaatteiksi, jotka kootaan kolmeen teemakarttaan:

1. Laadukas, toimiva ja täydentyvä keskus,
2. Elävä, viihtyisä ja vehreä keskus sekä
3. Sujuvan liikenteen ja liikkumisen keskus.

Uusin valmisteluaineisto

Uusinta yleissuunnitelman versiota laaditaan vuoden 2017 yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen ja tämän jälkeen alueen maankäyttöä koskevien päätösten mukaisesti.

Kun yleissuunnitelma asetetaan nähtäville, aineisto lisätään tälle sivulle. Tässä vaiheessa voi tutustua yleissuunnitelman valmisteluaineistoon (pmv 28.9.2021).

Yleissuunnitelma 2017 

Yleissuunnitelman tavoitteena on ollut sovittaa liikekeskustan kaupan, palvelujen ja asumisen hankkeet yhteen monimuotoisen, tiiviin ja käveltävän keskustan ehdoilla. Suurin yksittäinen kohde on yleissuunnitelmassa tutkittu kunnan toimintojen sijoitus sekä sen rakenteellinen ja kaupunkikuvallinen liittyminen muuhun rakenteeseen. Tiivistyvä keskustarakenne edellyttää jatkossa uusia panostuksia myös pysäköinnin ja joukkoliikenteen ratkaisuihin kunnan pysäköintiohjeiden mukaisesti.

Viimeisin luottamuselimissä hyväksytty versio yleissuunnitelmasta on vuodelta 2017. Suunnitelman hyväksymispäätös tehtiin kunnanhallituksessa 26.2.2018. Kunnanhallitus päätti tuolloin hyväksyä Hyrylän keskustan tulevien asemakaavojen ja hankkeiden jatkosuunnittelun tavoitteiksi:

  1. Nykyisen kunnantalon ja tarpeen mukaan muiden kunnan toimintojen uudelleen sijoittaminen nivoutuu liikekeskusratkaisuun.
  2. Hyrylän keskustassa tutkitaan kaikki liikekeskusvaihtoehdot ja ne tuodaan päätöksentekoon syyskuun 2018 loppuun. Ydinkeskusta-​alueen asuinkerrostalokortteleihin edellytetään liikerakentamista ensimmäiseen kerrokseen erityisesti aukioiden ja Hyryläntiehen rajoittuvien rakennusten ensimmäisen kerroksen osalta.
  3. Ydinkeskustan katuverkkoa kehitetään ulkosyöttöisenä kehänä (Tuusulanväylä,​ Koskenmäentie,​ Hyryläntie) jättäen ydinkeskustan pääosin jalankulku-​ ja pyöräilypainotteiseksi. Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä osoitetaan Lahelanorren sijanti ja sen liittyminen ydinkeskustaan.
  4. Linja-​autoterminaali suunnitellaan ensisijaisesti liikekeskuksern yhteyteen tai muuhun liikenteellisesti toimivaan paikkaan.
  5. Pysäköintiratkaisua kehitetään tavoitteena toteuttaa kiireellisenä Suutaritien asemakaavahankkeessa esitetty pysäköintitalo. Keskustakortteleiden pysäköinti suunnitellaan rakenteellisena. Pysäköinnin kustannuksia pyritään minimoimaan silti pitäytyen maanalaisessa tai pihakannen alle sijoittuvissa pysäköintilaitoksissa mm. vuorottaispysäköintiratkaisulla. Toimivan vuorottaiskäytön edellytys on useampien kortteleiden yhteinen keskitetty pysäköintiratkaisu.
  6. Tuusulanväylän estevaikutuksen minimoimiseksi ensimmäinen toimenpide on suunnitella ja toteuttaa korvaava,​ laadukas alikulku Tykkimiehenpolun ja Varuskunnanaukion välille. Ylitys on myös mahdollinen jos toteuttamiskelpoinen hanke löytyy.
  7. Rykmentin aukiolta Tuusulanjokilaaksoon kehitetään jalankulun pääyhteys Esikunnanpuiston ja -​polun kautta.
  8. Pääasialliset liikunta-​,​ leikki-​,​ virkistys-​ ja oleskelualueet suunnitellaan jokipuistoon ja Varuskunnanaukiolle. Ydinkeskustan virkistysalueiden ja aukioiden suunnitelmat laaditaan ko. alueen viereisten kortteleiden asemakaavan muutosten suunnittelun yhteydessä. Aukioita vierustavien kortteleiden ensimmäisten kerrosten palvelutilojen ja julkisten tilojen tulee tukea toistensa toimintaa.
  9. Ydinkeskustan alueella kerroslukutavoitteena on vähintään V-​VI. Rakennusten tulee rajata katuja ja aukioita keskustamaisesti.
  10. Arkkitehtuurin tulee olla modernia ja osoittaa yhteys Hyrylän historiaan. Puun ja tiilen tulee olla vahvasti esillä rakentamisessa.

Kunnanhallitus antoi tuolloin toimeksiannon päivittää keskustan yleissuunnitelma em. päätöksen ja asiatekstissä todetun jatkovalmistelun mukaiseksi ja tuoda kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätöksentekoon.

 

Ideakilpailu 2015 

Hyrylän keskustan ideakilpailu 2015

 

Keskustan yleissuunnitelma 2013

Yleissuunnitelma on laadittu herättämään keskustelua Tuusulan keskustaajaman kehittämisen suunnasta. Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan ideasuunnitelma, jonka avulla on pohdittu erilaisia vaihtoehtoja, joiden hyviä ja huonoja puolia on kartoitettu keskustelun avaukseksi ideoiden ja mielipiteiden keräämistä varten. Saatava palaute kootaan yhteen ja välitetään päättäjille ja suunnittelijoille.

Suunnittelutyön tarkoituksena on ollut laatia asemakaavoituksen pohjaksi yleispiirteinen suunnitelma Hyrylän keskustan alueelta. Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista alueelle kohdistuvien, nykytilanteeseen nähden mittavien uudistustarpeiden toteuttamista. Merkittävä koko keskustan uudistamista vauhdittava tekijä on ollut Rykmentinpuiston entisen varuskunta-alueen muutos keskustaajamaa laajentavaksi, noin 15 000 asukkaan alueeksi. Alueen asemakaavoitus on käynnistynyt yhdessä keskustan yleissuunnitelmatyön kanssa.

Vuoden 2013 Keskustan yleissuunnitelma (n. 25 Mt, pdf-tiedosto)

Hyrylän keskustan kaupallista keskittämistä pidettiin hyvänä, pysäköintipaikkojen riittävyyttä epäiltiin

Yleissuunnitelmaa laativat tuolloin Tuusulan kuntakehitys, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy ja Ramboll Finland Oy.